Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

22. neděle v mezidobí - cyklus C

29. srpna 2010
22. neděle v mezidobí – cyklus C
Sir 3,19-21.30-31; Žid 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14

1Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. 7On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: 8„Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: 9'Uvolni mu místo!' Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. 10Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: 'Příteli, pojď si sednout dopředu!' To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. 11Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
12Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali a tak by se ti dostalo odměny. 13Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. 14A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých.“
 
(Lk 14,1.7-14)
 
Srovnání: Př 25,6-7; Sir 3,19-2; Mt 23,12; Lk 18,14;Jan 13,1-16; Flp 2,6-8;
 
Úvod k meditaci
Ježíš mluví v evangeliu o pokoře. Nesmí to být samozřejmě pokora falešná, tedy postoj vypočítavého člověka, který čeká, že bude nakonec přece jen oceněn. Pán mi připomíná, že mám s pokorou pomáhat i lidem chudým či postiženým. Odměnou za takovou upřímnou snahu bude vzkříšení spravedlivých. Jak se prakticky stavím k lidem společensky vyřazovaným? Jak o nich hovořím a co jsem ochoten pro ně udělat? V jakých situacích se považuji za toho lepšího než třeba můj kolega, známý atd.?
 
Výklad biblického textu
Kontext: Již dříve byl Ježíš pozván do domu jednoho farizea k debatě: Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje... (Lk 7,36n). Tentokrát chtěli Ježíše nachytat při něčem, za co by ho mohli zatknout. Může překvapit skutečnost, že Ježíš je opět přítomný mezi farizei, když je předtím tolikrát veřejně kritizoval. Jednak se Ježíš setkání s farizei nebál, přestože věděl, že mu z jejich prostředí hrozí velké nebezpečí, a také je třeba připomenout, že v mnohém byli farizeové Ježíšovi – v jejich pečlivém důrazu na Zákon a Proroky – myšlenkově velmi blízcí. Problémem byly právě sklony k pýše a sebeospravedlnění.
První čtení je starozákonní ozvěnou dnešního evangelia: Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí (Sir 3,19-21).
Hosté bývali zváni na hostinu (zhruba kolem poledne) po skončení synagogální bohoslužby. Jídlo se připravovalo předchozí den, aby se pak zachoval sobotní klid.
1 aby tam pojedl: Dosl. pojedl chléb. Scéna společného jídla už několikrát tvořila pozadí konfliktu (Lk 5,29; 7,36-50; 11,37-53).
7 řekl jim toto poučení: Dosl. a říkal jim podobenství (parabolé). Nenásleduje však vyprávění (to přijde až v 14,16), ale zcela přímé poučení s hlubší významovou rovinou.
10 Příteli: Lukáš ve svém vyprávění často oceňuje jemné konvence týkající se helénistického přátelství. Uvítání slovem příteli a pozvání na čestné místo naznačuje zvláštní důvěrnost, dokonce rovnost s hostitelem.
11 Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen: Pokoru mysli (tapeinofrosyné) helénističtí moralisté pokládali za nectnost. Je to typicky křesťanská ctnost, hojně doložená v novozákonních spisech: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším (Mt 11,29). Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen (Lk 18,14). Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas (1 Pt 5,6). Jak se můžeme ponížit? Někteří lidé se snaží vypadat pokorně, aby mohli manipulovat druhými. Skutečně pokorní lidé se srovnávají pouze s Kristem, jsou si vědomi své hříšnosti a chápou svá omezení ve schopnostech, morálce a poznání. Pokora není degradace sebe sama; je to realistické sebehodnocení. Vpravdě pokorní lidé se pokory nedopracovali vlastním snažením – jsou pokorní díky svému vztahu k Bohu.
13 pozvi žebráky: Žebráci (ptóchoi), mrzáci (anapeiroi), chromí (chóloi) a slepí (tyfloi) se znovu objeví i v následujícím podobenství: Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé‘ (Lk 14,21). Chromí, slepí a chudí jsou jmenováni také u Lk 7,22: Odpověděl jim: „Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.“ Starozákonní kniha Leviticus (Lv 21,17-21) vylučuje chromé, slepé a zmrzačené  nejen z kněžství, ale i obecně byli pokládáni za hříšníky. V kumránském společenství tyto nedostatky znamenaly také vyloučení ze svaté války na konci časů i z účasti na eschatologické hostině (1QM 7,4 a 1QSa 2,5-6). Mějme na paměti, že Lukáš používá výraz žebráci a chudí jako obecný pojem pro všechny, kdo jsou odsunuti na okraj společnosti.
14 A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit: Je to třinácté blahoslavenství v Lukášově evangeliu. Tak jako v jiných případech i zde Ježíš poskytuje určitou motivaci k jednání: budeš blahoslavený (tj. šťastný), protože dostaneš odměnu při vzkříšení. Právě tato motivace tvoří vlastní evangelní novost, Ježíšovo specifické poselství. Je zde tedy Ježíšem odmítnut tlak vykalkulovaného koloběhu dávání a přijímání a požaduje se láska k bližnímu bez očekávání protislužby a vyrovnání. Boží odměna to vyrovná při vzkříšení spravedlivých.
 
K tématu
Abychom mohli odhalit, co je pravá pokora a ponížení, musíme se jako vždy ptát Ježíše. A Ježíš říká: Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem (Mt 11,29). Pravděpodobně je z Ježíšova pohledu pokora něčím jiným, než si obvykle představujeme. Její podstatu skutečně odhalíme, když se budeme lépe dívat na Ježíšovo jednání a skutky. Co dělal Ježíš pro to, aby mohl být pokorný? Ježíš se ponížil, sestoupil: ne skrze slova nebo city, ale skrze vlastní skutky. Jeho pokora se projevila už tehdy na počátku, kdy přestože byl rovný Bohu, nijak na tom nelpěl, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí, ponížil se a byl poslušný až k smrti (Flp 2,6-8).
Raniero Cantalamessa – Slovo a Život – Roční cyklus C
 
Pokud chcete žít jako lidé spravedliví, jednejte tak, abyste na sebe neupozorňovali.
Jinými slovy, nestavte se za každou cenu do popředí. Držte se v ústraní. Nederte se dopředu. Nejednejte nápadně. Pán nás bez přestání vyzývá k pokoře. My křesťané říkáme, že pokora je královnou všech ctností. To znamená, že pokud ji máte, máte všechny ostatní.
Abychom zůstali pokorní, musíme žít skrytě. Pro mě není snadné žít skrytě. Často se objevuji v televizi. Ale to neznamená, že se cpu dopředu. Řekl bych, že je to služba. Pokaždé, když jdu do televize, dávám si na to pozor.
Prosím Pána: Dej mi sílu, abych dokázal mluvit o Tobě, a dej mi sílu mluvit především o chudých.
Odmítám většinu nabídek na pořady, které se mi nabízejí. Například stupidní zábavné pořady, kde by má přítomnost nic nepřinesla církvi, nebo debaty o kněžském celibátu. Tohle tajemství lásky se nemá jen tak předhazovat lidem.
Bůh nás žádá, abychom jednali nezištně a neupozorňovali před ním na sebe. Žádá nás o pokoru: Kdybychom si tak mohli myslet, že ten druhý je vždy důležitější než my! Bohužel máme ve zvyku pohlížet na druhé méně lichotivě. Až příliš často hledáme na druhých mouchy. Pátráme po jejich slabostech. Bůh nás žádá, abychom pokorně hleděli na kvality a ctnosti druhých. Chce po nás, abychom se nechali okouzlit nádherným jasem, který každý člověk vyzařuje. Budeme svatí, jestliže se dokážeme dívat na své bližní očima lásky.
Pokora znamená vnímat druhé jako důležitější než my sami. Ten druhý je podle obrazu Božího. Prosme Pána, aby nám dal pokoru, nezištnost v lásce. Setkal jsem se s výjimečnými lidmi. Modlili se ve své duši, ale nedávali nic najevo. Tyto lidi jejich okolí nikdy takhle nevnímalo. Nikdo nezávidí tomu, kdo je pokorný. Dravci, který chce zaujmout první místo, budou všichni závidět, a nakonec ho ale porazí.
Žijme pokorně. Snažme se žít na posledním místě, nederme se dopředu a modleme se k Pánu ve skrytu svého srdce. Pouto s Bohem je nesdělitelné, protože je to pouto s osobou, kterou nakonec milujeme nejvíc. Máme celý život na to, abychom se snažili o tento vztah od srdce k srdci. Neztrácejme ani minutu.
Jestli nevěříš v Boha, nabízím ti prostou, přímou modlitbu, které on určitě neodolá: Nevěřím v tebe, ale jestli existuješ, dej mi, prosím, znamení. A on ti dá znamení, jaké by sis ani neuměl představit.    
Guy Gilbert – Evangelium podle lotra
 
Texty v týdnu

Po: 1 Kor 2,1-5; Lk 4,16-30
Út: 1 Kor 2,10b-16; Lk 4,31-37
St: 1 Kor 3,1-9; Lk 4,38-44
Čt: 1 Kor 3,18-23; Lk 5,1,11
Pá: 1 Kor 4,1-5; Lk 5,33-39
So: 1 Kor 4,6-15; Lk 6,1-5
 
Číst Bibli a modlit se – ale jak?
 
List VEZMI A ČTI – Týden s Božím slovem – aneb návod k použití
Na malém prostoru, tedy na jednom listu A4 nebo na několika málo milionech pixelů obrazovky, bude k objevování vždy jeden text Božího slova (nedělní evangelium podle liturgie) a k němu několik klíčů nebo cest, kterými se dá do tohoto textu vstoupit a zakusit jeho tajemství. Tento prostor se může podobat japonské zahradě, která, ač je nevelká, nabídne velkou pestrost a barevnost, mnoho různých zákoutí a skrytých i překvapivých míst. Nejde o to projít takovou zahradou za dvě minuty – i když by to technicky možné bylo. Jde o to vnímat detaily a zdržet se na těch místech, která nás právě teď nejlépe oslovují. Podobně i list Vezmi a čti – Týden s Božím slovem je velmi pestrou paletou a nabízí mnohá použití. Uvádím několik z nich, lze vybrat třeba jen jeden bod nebo více bodů různě kombinovat:
  • V neděli nebo již v sobotu si mohu přečíst evangelium z tohoto listu jako vůdčí biblické poselství pro celý týden.
  • Totéž mohu i v následujících dnech. Dostanu se takto snadněji do větší hloubky poselství.
  • Mohu si přečíst s evangeliem i některé z textů, které se nabízejí jako klíče do zahrady Božího slova – tedy přečteného evangelia. Je na čtenáři, zda využije jen Úvod pro meditaci nebo Výklad biblického textu nebo články K tématu..., nebo všechno, nebo zvolí jemu odpovídající kombinaci.
  • Mohu o textu evangelia či o myšlence z následných textů meditovat. Možností bude během času nabídnuto několik. Důležité je propojit texty s vlastním životem, tedy svoje vztahy, svoji činnost, svoje hodnoty srovnat s Božím slovem.
  • Každý všední den (nebo skoro každý všední den) mohu rozšířit svou ranní modlitbu o přečtení daného nedělního evangelia. Je v mobilním zpracování, tedy vytištěný a přeložený se vejde snadno do kapsy, peněženky..., a digitálně zpracovanou verzi mohu snadno otevřít v jakémkoli počítači.
  • Pokud bych chtěl sledovat i texty z všedního dne, jsou k dispozici také rubrice: Texty v týdnu.
  • Zajímavou variantou může být pro někoho i to, že ve všední den využije k meditaci některý z paralelních textů, viz Srovnání – u textu evangelia, nebo rozšiřující biblické citace v rubrice Výklad biblického textu.
  • List Vezmi a čti – Týden s Božím slovem se může hodit i pro skupinu lidí, modlitební společenství, biblickou hodinu atd.
 
Každý týden budou texty VEZMI A ČTI – Týden s Božím slovemzveřejňovány na internetové stránce www.vezmiacti.cz , kde si je prohlédnete přímo ze stránek (formát HTML) nebo vytisknete (formát PDF) pro sebe i pro další zájemce – pro rodinu, farnost, okruh přátel.
Děkujeme všem, kteří list VEZMI A ČTI – Týden s Božím slovem nabídnou dalším lidem.
Petr Nešpor – editor
 
Prameny, odkazy
Jeruzalémská Bible; Luke T. Johnson – Evangelium podle Lukáše – Sacra pagina; Paul-Gerhard Müller – Evangelium sv. Lukáše – Malý stuttgartský komentář (všechny knihy z nakl. KNA); Petr Karas – Boží slovo na každý den; Průvodce životem – Lukáš (Luxpress); Angelo Scarano – www.pastorace.cz
 
Vydává Pastorační středisko brněnské diecéze jako součást diecézního biblického programu Vezmi a čti.