Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Květná neděle - cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 28.3.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 317
Zpět do rubriky
22Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota, což znamená v překladu Lebka. 23Dávali mu víno s přimíchanou myrhou, ale on ho nepřijal. 24Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty: losováním o nich rozhodli, co si kdo má vzít. 25Bylo devět hodin dopoledne, když ho ukřižovali. 26Jeho provinění hlásal nápis: „Židovský král.“ 27Zároveň s ním ukřižovali další dva zločince, jednoho po pravici, druhého po levici. 28Tak se splnil výrok Písma: „Byl počítán mezi zločince.“ 29Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a říkali: „Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět! 30Zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ 31Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé Zákona a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. 32Mesiáš, izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. 33Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. 34Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“ To je v překladu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ 35Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ 36Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, chceme vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout!“ 37Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. 38Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. 39Když setník, který stál při tom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“ (Mk 15,22-39)
 
K tématu
 
 
Čtvrté slovo:
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
 
Všechna mučení, která jsi snášel ve svém utrpení, Ježíši, vnitřní utrpení tvé duše nepochybně předčily bolest, která byla vidět. To, co jsi vytrpěl v duši, zůstává obrovským tajemstvím ukřižování. Kdo může pochopit, co to pro tvoji lidskou duši znamenalo vzít na sebe váhu všeho hříchu? Je to nad naše chápání. Přesto tvoje slova opuštěnosti, citovaná ze žalmu, naznačují více než strašlivou osamělost, kterou jsi podstoupil, když tvoje lidská duše nesla zkušenost hříchu, spíše odloučení od blízkosti s Otcem.
Nemohu slyšet tato slova, která jsi řekl svému Otci, bez touhy, abych tě nikdy nenechal osamoceného a opuštěného. Kéž nikdy neopustím památku tvé oběti za mě.
P. Donald Haggerty – přeloženo z Magnificat
 
Blíží se tvá smrt. Ne konec tvého tělesného života, který bude vysvobozením, nýbrž smrt, která je konečnou hloubkou, nepředstavitelnou hlubinou rozrušení a bídy. Blíží se smrt, která je vyprázdněním, hroznou bezmocí, zdrcující pouští. Kde všechno ustupuje, všechno odlétá, kde už není nic než opuštěnost, která je planoucí a najednou nevýslovně mrtvá. A v této noci ducha a smyslů, v této prázdnotě srdce, v němž je všechno spáleno, se tvá duše stále ještě modlí, tato hrozná poušť srdce spáleného bolestí se stává jediným výkřikem k Bohu.
Ó modlitbo bolesti, modlitbo opuštěnosti, modlitbo propastné bezmoci, modlitbo opuštěného Boha, budiž sama zbožňována. Když ty, Ježíši, se takto modlíš, když se modlíš i v této nouzi, kde je potom propast, z níž by se nedalo volat k tvému Otci? Kde je zoufalství, které by se nemohlo stát modlitbou, ukryto v tvé opuštěnosti? Kde je oněmění v žalu, které by nevědělo, že i takový němý křik bude slyšen uprostřed jásotu nebes?
Abys vyslovil svou bídu, aby pronášel modlitbu své bezmezné opuštěnosti, začal ses modlit 21. žalm. Neboť tvá slova „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ jsou prvním veršem tohoto prastarého žalmu, který tvůj Svatý Duch sám kdysi vložil jako výkřik bídy do srdce a na rty starozákonního zbožného člověka. Smím-li se odvážit to říci, pak jsi se ani ty ve svém nejhorším žalu nechtěl modlit nic jiného než to, co se už před tebou modlili přemnozí. Při své vlastní slavné mši, kdy jsi sám sebe přinášel jako věčnou oběť, modlil ses sám slovy již do jisté míry liturgicky vyznačenými a těmito slovy jsi mohl říci všechno. Nauč mne modlit se slovy tvé církve tak, že se stanou slovy mého srdce.
Karl Rahner – SEDM SLOV UKŘIŽOVANÉHO – celý text ZDE
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace Květné neděle - cyklus B z předchozích let najdete zdezde.