Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

2. neděle velikonoční – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 10.4.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 327
Zpět do rubriky
19Navečer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ 20Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. 21Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ 22Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. 23Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ 24Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. 25Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ 26Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ 27Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ 28Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ 29Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ 30Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. 31Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu. (Jan 20,19-31)
 
K tématu
 
Mladí, Pánem milovaní, jak velkou máte hodnotu, když jste byli vykoupeni Kristovou drahocennou krví! Drazí mladí přátelé, vy „nemáte cenu! Vy nejste nějaké zboží, které se prodává v dražbě! Nenechte se, prosím, kupovat. Nenechte se svádět, nenechte se zotročovat ideologiemi, které nás kolonizují, které nám tlučou do hlavy podivné ideje, abychom byli nakonec zotročení, závislí a promarnili svůj život. Vy nemáte cenu… To si musíte stále opakovat: nejsem na prodej v dražbě, nemám cenu. Jsem svobodný, jsem svobodný! Zamilujte se do této svobody, kterou nabízí Kristus.“
Pohleď na rozpjaté paže ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když přijdeš vyznat své hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. Kontempluj jeho krev prolitou s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci být vždy jako znovuzrozený.
 
On žije!
Pak je tu třetí pravda, která je neoddělitelně spojena s tou předchozí: On žije! Je dobré si to často připomínat, protože jsme v nebezpečí, že budeme Ježíše Krista brát jen jako dobrý příklad z minulé doby, jako vzpomínku, jako někoho, kdo nás zachránil před dvěma tisíci lety. To by nám bylo k ničemu, to by nás nezměnilo, to by nás neosvobodilo. Ten, který nás naplňuje svou milostí, ten, který nás osvobozuje, proměňuje, uzdravuje nás a posiluje, je někdo, kdo žije. Je to vzkříšený Kristus, plný nadpřirozené životní síly, oděný nekonečným světlem. Proto svatý Pavel prohlásil: „Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu“ (1 Kor 15,17).
Jenom když žije, může být přítomný v každé chvíli tvého života, aby ho naplnil světlem. Pak už nebude žádná osamocenost a opuštěnost. A kdyby všichni odešli, on tu bude podle svého příslibu: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,20). On naplňuje všechno svou neviditelnou přítomností, a kamkoli půjdeš, bude tam na tebe čekat. On totiž nejen přišel, ale přichází stále a bude přicházet každý den, aby tě pozval na cestu ke stále novým obzorům.
 
papež František – Christus vivit (Kristus žije), 122-125
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 2. neděle velikonoční - cyklus B z předchozích let najdete zdezde.