Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

3. neděle velikonoční – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 18.4.2021
Autor:
Přečtení: 313
Zpět do rubriky
35Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. 36Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ 37Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. 38Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? 39Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ 40A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. 41Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ 42Podali mu kus pečené ryby. 43Vzal si a před nimi pojedl. 44Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ 45Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. 46Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých 47a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. 48Vy jste toho svědky.“ (Lk 24,35-48)
 
K tématu
 
Konverze znamená obrácení se k To­mu, který je láskou — k Bohu
V prvním kroku evangelizace bychom měli žít tak, že budeme lidi udržovat v otevřenosti pro otázku po Bohu, a oni tak budou moci přijmout touhu po domově, která je v nich ukrytá.
Nikdy nesmíme zapomenout, že jde o pozvání na slavnost, ke svatební hostině, při níž nás bude obsluhovat sám Pán. Je to svátek radosti, při níž je adorace Milovaného něčím nádherným. Všichni mají mít možnost zakusit toto nekonečné Boží milosrdenství a všichni vyloučení lidé na okraji mají být přivedeni do společenství. Nikdo by neměl zůstat venku.
Na této cestě dochází k vnitřní proměně a obnově lidstva. Ústředním motivem misie je naléhavá prosba sv. Pavla: „Dejte se smířit s Bohem!“ (2K 5,20). Odloučení mezi Ním a námi překonal sám Bůh, nikoliv my! Můžeme se nechat přivádět zpět domů, nechat se proměňovat tím, že se znovu obrátíme k Němu a znovu mu začneme důvěřovat. To je význam konverze, obrácení se k Tomu, který nás absolutně miluje.
Bezprostředně to znamená také obrat k druhému člověku. Pouze člověk smířený s Bohem může žít v souladu sám se sebou a pro své okolí i celý svět být tím, kdo šíří požehnání a pokoj. Janovo Zjevení to vystihuje: „Hleďte, všecko tvořím nové“ (Zj 21,5).
Tento neuvěřitelný dar nám připravuje sám Bůh: tím, že nás přijímá bez jakýchkoliv podmínek, odpouští nám, uschopňuje nás k dobrému a pomáhá nám zřeknout se zlého, obnovuje naše srdce. A protože takto obnovení lidé vtiskují nový charakter svému okolí a proměňují je zevnitř, má to důsledky pro celé lidstvo a všechny oblasti společnosti.
Evangelizace přináší radostnou zvěst celému lidstvu. Tato zvěst je proměňuje zevnitř a obnovuje je. Obnovené lidstvo však může vzniknout jedině z obnovených lidí. Bez konverze — slovo ,metanoiaʻ nám tak těžko jde přes rty —, změny smýšlení a obrácení nejsme schopni adekvátně odpovědět na nabídku Boží lásky.
Jde přitom i o skutečný rozchod se zlem. Dnes není zapotřebí, aby člověk prožil jen krátký a možná povrchní emoční záchvěv, ale aby mu byla ukázána cesta s Bohem, jež vždy zahrnuje také změnu života. Na této cestě nám ale Bůh kráčí neochvějně s dobrotou a něžností vstříc. Obrácený především nejprve reaguje na lásku, kterou zakusil: „Touží po dobru druhých, usiluje a pečuje o něj“ (EG 178). Osobní vztah s Bohem nelze oddělit od budování spravedlivější společnosti: „Jděte a ohlašujte, že se přiblížilo království nebeské“ (Mt 10,7).
Otto Neubauer – Mission Possible
 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 3. neděle velikonoční - cyklus B z předchozích let najdete zdezde.