Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

5. neděle velikonoční – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 2.5.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 267
Zpět do rubriky
Ježíš řekl svým učedníkům: 1„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 2Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. 3Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. 4Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. 5Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. 6Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří. 7Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. 8Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“ (Jan 15,1-8)
 
K tématu
Církev si váží toho, jak Bůh působí v jiných nábo­ženstvích, a „neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích pravdivé a svaté. S upřímnou vážností se dívá na jejich způsoby chování a života, pravidla a nauky..., které jsou nezřídka odrazem pravdy, která osvěcuje všechny lidi“. Ale my, křesťané, víme: „Přestane-li hudba evangelia ro­zeznívat naše nitro, ztratíme radost pramenící ze soucitu, něžnou lásku rodící se z důvěry, schopnost smíření, kte­ré má svůj zdroj ve vědomí, že nám bylo odpuštěno a že také my máme odpouštět. Přestane-li hudba evangelia znít v našich domovech, na našich veřejných prostranstvích, na pracovištích, v politice a ekonomice, pak jsme vypnuli me­lodii, která nás vybízela k boji za důstojnost každého muže a ženy.“ Jiní pijí z jiných pramenů, pro nás je pramenem lidské důstojnosti a bratrství evangelium Ježíše Krista. Z něho „pro křesťanské myšlení a pro působení církve vzchází prvenství, jež zaujímá vztah, setkání s posvátným tajemstvím druhého, univerzální společenství s celou lid­skou rodinou jako povolání určené všem.“
papež František – encyklika FRATELLI TUTTI 277
 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 5. neděle velikonoční - cyklus B z předchozích let najdete zdezde.