Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

10. neděle v mezidobí – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 6.6.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 309
Zpět do rubriky
20Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. 21Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. 22Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: „Je posedlý Belzebubem! Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů.“ 23Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vyhánět satana? 24Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. 25Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. 26Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. 27Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu může dům vyloupit. 28Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. 29Kdo by se však rouhal Duchu Svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem.“ 30To řekl proto, že tvrdili: „Je posedlý nečistým duchem.“ 31Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. 32Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!“ 33Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji příbuzní?“ 34A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: „To je má matka a to jsou moji příbuzní! 35Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“ (Mk 3,20-35)
 
 
K tématu
Je zapotřebí bdělosti před démony, zejména před těmi zdvořilými, kteří vstupují do duše, aniž by to člověk postřehnul. Podstatou démona je zvůle, která ničí buď bezprostředně, tedy neřestmi a válkami anebo „zdvořile“, když působí zesvětštění.
Když se démon zmocní srdce nějakého člověka, chová se tam jako doma a nechce odejít. Zlí duchové se snaží člověka zničit i fyzicky, a Ježíš je vyhání. Jsou to Jeho i naši praví nepřátelé. Někdy se může zdát, že boj mezi dobrem a zlem je velice abstraktní, ale je to opravdový boj, který je veden mezi Bohem a starým hadem, mezi Ježíšem a ďáblem. A tento boj probíhá v nás. Každý z nás je v boji. Možná aniž si to uvědomujeme, ale jsme v boji.
Podstatou démona je ničení a je nebezpečné počínat si jako děti, které si cumlají prst, a myslí si, že to tak není a že jde o výmysly kněží. Démon devastuje zpříma, a když neuspěje, protože proti němu stojí Boží moc, která člověka chrání, hledá způsob, jak se jej zmocnit znovu. „Potuluje se po pustinách a hledá odpočinutí. Když nenajde, řekne si: Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel“...
Jsme křesťané, katolíci, chodíme na mši, modlíme se... Zdá se, že je vše v pořádku. Ano, máme svoje chyby a prohřešky, ale zdá se, že všechno je v pořádku. On [démon] je zdvořilý: jde, dívá se, hledá hezkou partičku, zaklepe na dveře – „Smím vstoupit?“  Zvoní zvonek. Tito zdvořilí démoni jsou horší než ti první, protože si nevšimneš, že je máš doma. A to je ten světský duch, duch tohoto světa. Démon devastuje buď přímo, tedy neřestmi, válkami, bezprostřední nespravedlností anebo zdvořile, diplomaticky, způsobem, o kterém mluví Ježíš. Nepůsobí rozruch, prezentuje se přátelsky, přesvědčuje... „To nic není... potud je to ještě dobré“ - a přivede tě na cestu průměrnosti, učiní tě vlažným na cestě zesvětštění.
Tato duchovní průměrnost, duch tohoto světa nás korumpuje zevnitř. Mám větší strach před těmito démony než před těmi prvními. Když mi řeknou, že je potřeba exorcista, protože nějaký člověk je posedlý ďáblem, nedělám si takovou starost, jako když vidím lidi, kteří otevřeli dveře těmto zdvořilým démonům, kteří zevnitř přesvědčují, že přece nejsou zas takovými nepřáteli.
Častokrát se ptám: co je v životě člověka horší? Zjevný hřích anebo život v duchu tohoto světa, světáctví? Zda tě démon uvrhne do hříchu – i do několika, dvaceti, třiceti hříchů, ale zřetelných, za které se stydíš – anebo s tebou je démon u stolu, žije a bydlí s tebou, je docela normální, ale ponouká tě a ovládá duchem zesvětštění?
Duch tohoto světa přichází se zdvořilými démony. Proto je třeba bdít a neznepokojovat se. Vůči těmto zdvořilým démonům, kteří chtějí vstoupit domovními dveřmi jako svatební hosté, zachovávejme bdělost a klid. Bdělost – vzkazuje nám Ježíš, křesťanskou bdělost. Co se děje v mém srdci? Proč jsem tak průměrný? Proč jsem tak vlažný? Kolik těchto „zdvořilých“ bydlí v domě, aniž by platili nájem?
Papež František – kázání 12. října 2018 v kapli Domu sv. Marty
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 10. neděle v mezidobí - cyklus B z předchozích let najdete zde a zde.