Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

14. neděle v mezidobí - cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 4.7.2021
Autor:
Přečtení: 218
Zpět do rubriky
1Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. 2Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! 3Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ 4A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“ 5A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. 6 A divil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. (Mk 6,1-6)
 
 
K tématu
 
Musíme se učit odhalovat rozličné způsoby, kterými je pravda ve veřejné i soukromé rozpravě manipulována, překrucována a zakrývána. To, co nazýváme „pravdou“, nejsou jen zprávy o událostech, podávané novináři. Je to v první řadě hledání pevných základů pro naše rozhodo­vání a naše zákony. Znamená to uznat, že lidský rozum je schopen přesáhnout bezprostřední záležitosti a uchopit pravdy, které jsou neměnné, které byly pravdou před námi a budou jí navždy. Zkoumáním lidské přirozenosti objevu­je rozum hodnoty, jež jsou univerzální, protože se odvozují přímo z této přirozenosti.
Nemohlo by v opačném případě dojít k tomu, že základní lidská práva, která dnes považujeme za nevyvra­titelná, budou ti, kdo mají právě moc, popírat, jakmile se jim k tomu dostane „souhlasu“ od otupělého nebo zastra­šeného obyvatelstva? A pouhá shoda mezi různými náro­dy, sama dostatečně otevřená manipulaci, nebude stačit na to, aby je chránila. Máme dostatek důkazů o všem dobrém, čeho jsme schopni, současně si ale také musíme přiznat, že v nás je i sklon k ničení. Není lhostejnost a bezcitný indi­vidualismus, do kterého jsme upadli, také výsledkem naší lenosti, jež nám brání usilovat o vyšší hodnoty, přesahující naše bezprostřední potřeby? Relativismus s sebou vždycky nese nebezpečí, že tu či onu domnělou pravdu nám budou vnucovat ti, kdo mají moc nebo jsou vychytralí. Ale „ve vztahu k morálním předpisům, které zakazují vnitřní zlo, neexistují pro nikoho žádná privilegia ani výjimky...“.
Papež František – Fratelli tutti 208-209; KNA 2021
 
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 14. neděle v mezidobí - cyklus B z předchozích let najdete zde a zde.