Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

19. neděle v mezidobí - cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 8.8.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 215
Zpět do rubriky
41Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ 42Namítali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: ‚Sestoupil jsem z nebe‘?“ 43Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat! 44Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. 45Stojí psáno v Prorocích: ‚Všichni budou vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. 46Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. 47Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný. 48Já jsem chléb života. 49Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 50Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. 51Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ (Jan 6,41-51)
 
 
K tématu
 
Byl jsem knězem teprve krátce, když mě zavolali do nemocnice rodiče desetiměsíčního batolete, které se skutálelo po schodech do sklepa. Zdálo se nepravděpodobné, že by dítě mohlo něco takového přežít, a jak si dokážete představit, mladí rodiče byli velmi rozrušení a zmatení. Pobyl jsem s nimi nějakou chvíli a pak jsem jim vysvětlil, že se musím vrátit na polední mši. Nikdy nezapomenu na slova toho otce: „Otče, prosím, až budete sloužit mši, položte naše děťátko na patenu.“
Do slavení mše svaté přinášíme všechny potřeby, utrpení, zranění a zápasy svých věřících. Naše láska k liturgii a čas strávený v Ježíšově přítomnosti v Eucharistii nás inspirují, abychom ještě lépe sloužili lidem. Často cituji jezuitu Waltera Burghardta, který tvrdí, že slova, jež kněz říká při mši — „požehnal [chléb], lámal a dával“ — velmi dobře charakterizují naši kněžskou službu, neboť my také žehnáme, jsme lámáni a vydáváme se v lásce a službě lidem.
Jeden z našich absolventů měl na svém primičním obrázku natištěnou Modlitbu kalicha: „Otče, k Tobě pozvedám celé své bytí, prázdnou nádobu. Přijmi mou prázdnotu a naplň mě Tebou, aby Tvůj vzácný dar mohl zářit skrze mne, aby kalich mého srdce přetékal do srdcí těch, které dnes potkám, abych jim odhaloval krásu Tvé radosti a neporušenosti, a přinášel jim Tvůj pokoj, který nic nemůže zničit.“
 
TIMOTHY M. DOLAN –  EUCHARISTIE V ŽIVOTĚ KNĚZE
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 19. neděle v mezidobí - cyklus B z předchozích let najdete zde.