Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Ilustrace
Zveřejněno: 15.8.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 164
Zpět do rubriky
39V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. 40Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. 41Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým 42a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. 43Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? 44Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. 45A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ 46Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina 47a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 48neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, 49že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté 50a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 51Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. 52Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, 53hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. 54Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, 55jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“ 56Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů. (Lk 1,39-56)
 
K tématu
 
Nanebevzetí
Kristovo vzkříšení a oslavení se do života Panny Marie, v níž je soustředěna celá církev, promítlo nanebevzetím.
Křivka Kristova života zahrnovala zrození, sestup do utrpení, agónie a smrti, pak vzkříšení a výstup na nebesa. Svatý Pavel říká, že všichni křesťané mají spolu s Kristem trpět, zemřít s ním, vstát z mrtvých
a usednout spolu s ním po Boží pravici. Kristus nás k sobě přitáhne, budeme ho následovat tak, jako tělo následuje hlavu. Podívejme se, jak o zákonu vzkříšení a oslavení v Kristu hovoří list Filipanům (2, 5-11): „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno — na nebi, na zemi i pod zemí — a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“
V rámci jednoho lidského života Kristus sestupuje do utrpení a do smrti, vstává z mrtvých a vystupuje na nebesa. A protože k sobě přitahuje církev, prochází církev — která je tělem — vším, čím prochází Kristus, který je hlavou. To je zákon spoluvzkříšení a spoluoslavení v Kristu.
Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. . . Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. . . pak se naplní, co je psáno: „Smrt je pohlcena. Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?“ — Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho (1 Kor, kap. 15). My všichni máme být proměněni ve slávě — všichni.
Kolektivně chápaná církev je „bez poskvrny či vrásky, je svatá a ne-poskvrněná". Protože tvoří jeden celek, nemůže vstát z mrtvých dřív, než bude úplná; jakmile se však na konci počet vyvolených završí, bude okamžitě — spolu s těly všech svých dětí — oslavena v nebi. Je bez hříchu, a proto se na ni nevztahují žádné odklady.
Panna Maria je církví v době Kristovy přítomnosti na zemi. Kristus do ní skrze svou vlastní svatost soustředí všechnu svatost církve. Proto se zákon církve chápané jako jeden kolektivní celek stává zákonem církve uskutečněné v osobě Panny Marie. Protože je Panna Maria bez hříchu, nevztahuje se na ni žádný odklad: stejně jako Ježíš vstala z mrtvých a byla oslavena v rámci svého osobního života. To je obsahem dogmatu o nanebevzetí.
 
Charles Journet – Promluvy o milosti, o Marii, o eucharistii, o Duchu Svatém