Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

4. neděle adventní - cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 18.12.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 152
Zpět do rubriky

39V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. 40Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. 41Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým 42a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! 43Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? 44Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! 45Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ (Lk 1,39-45)

 

 
Jak víme, král David tančil před archou radostí. Sám hebrejský výraz „tančit radostí“ je užit v evangeliu sv. Lukáše, když Maria přichází navštívit Alžbětu a Jana Křtitele. Inspirovaný autor užil přesně téhož výrazu, který by měl být překládán obrazně: Jan zatančil radostí v lůně své matky. David tančil před archou, když přišla do Izraele, a Jan Křtitel tančil radostí, když Maria přišla k jeho matce. David vstal a šel do Judska, také Maria vstala a vydala se do určitého města v Judsku. Další podivuhodná paralela. David užasl, že Pánova archa k němu přišla, že se vrátila do Izraele. Také Alžběta žasla, že ji navštívila Matka jejího Pána. Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? (Lk 1,43). Archa se zabydlela na tři měsíce v domě Obed-Edoma, a Maria přišla do Zachariášova domu a pobývala tam také asi tři měsíce. Maria porodila Ježíše, nejvyššího velekněze, kterého nosila pod srdcem. Ten se stal eucharistickým Chlebem, přišel naplnit Desatero mocí Ducha Svatého a ustanovil novou smlouvu. Připomínáme si, že v arše úmluvy bylo svědectví od Boha: mana, Árónova hůl a Desatero na kamenných deskách. To všechno je už samo o sobě podivuhodné, ale to nejzajímavější máme ještě před sebou. Archa úmluvy, nejposvátnější předmět Izraele, během babylonského vyhnanství zmizela. Izrael věděl jen to, že ji velekněží z obavy před Babylóňany kdesi ukryli, avšak nikdo nevěděl, kde se nachází. Znamená to, že když Ježíš přišel na zem, na nejposvátnějším místě Izraele – v chrámu – už po několik staletí chyběl nejposvátnější předmět: archa úmluvy. Proč k té situaci vůbec došlo? Co tím Pán chtěl Izraeli sdělit? Bůh dal vyvolenému národu znamení, že archa úmluvy – nejsvětější předmět – už není zapotřebí, protože přišla pravá archa. Ta první ji pouze symbolizovala, a nyní už ztratila význam. Přišla na svět skutečná archa – Maria.
Dominik Chmielewski – Kecharitomene, Kartuziánské nakladatelství, 2021
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 4. neděle adventní – cyklus C  z předchozích let najdete zde a zde.