Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Malý průvodce postní dobou

Ilustrace
Zveřejněno: 17.2.2015
Autor: Marie Špačková
Přečtení: 4592
Zpět do rubriky
  • Malý průvodce postní dobou ve formátu PDF.
  • Jednotlivé texty průvodce pro telefony s operačním systémem Android, aplikaci průvodce do smartphonu či tabletu lze vyhledat a stáhnout zdarma pomocí služby "Obchod Play".

Pomůcka je určena lidem dnešní doby, v níž se často komunikuje pomocí krátkých textových zpráv (SMS). Text nenabízí dlouhá zamyšlení, ale pro každý den je připraven malý duchovní impulz v podobě krátkého biblického citátu a jedné věty k zamyšlení. Tyto krátké impulzy mohou člověka provázet po celý den a přivádět ho k modlitbě. Biblické citace umožňují zájemcům vyhledat si v Písmu svatém biblický úryvek v širší souvislosti. Ti, kdo se účastní mše svaté, uslyší celé úryvky v bohoslužbě slova. Krátké věty pod biblickými citáty u všedních dnů byly inspirovány slovy papeže Františka.
Zamyšlení k nedělím připravil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Pastýřský list brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho na začátku postní doby 2015
Obraťte se a věřte evangeliu

Milé sestry, milí bratři,

žijeme ve zrychlené době, jejíž směr určují do velké míry mediální zprávy, které vytvářejí jakousi virtuální realitu našeho života, ne zcela odpovídající tomu, kte­rý většina lidí opravdu prožívá. Zahlcováni všemi mož­nými informacemi nemáme často ani čas v klidu roz­lišit jejich důležitost a vstřebáváme negativní ba­last, který nás zneklidňuje a ubírá vnitřní pokoj a život­ní energii. A právě do naší aktuální situace znějí osvo­bozující slova evangelia první postní neděle: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věř­te evangeliu…“

Stojíme na prahu doby zvláštní přípravy na slavení velikonočních událostí. Doby pokorné pravdivosti
k so­bě, k druhým i k Bohu. Občas se setkávám s ten­dencí, která mezi námi není tak cizí – stylizovat se do vysněných obrazů, a to nejen před Bohem a před dru­hými, ale i před sebou samým. S touto stylizací roste naše vnitřní napětí, které se pak projevuje v různých zvláštnostech v našem chování, kterými druhým na­stavujeme křivé zrcadlo zdánlivě dobře prožívaného křesťanství. Tyto naše odstředivé ten­dence můžeme překonat pokornou pravdivostí a pro­žíváním každé životní situace v Boží blízkosti.

Nyní je čas, kdy máme pravdivě poznávat trpícího Pána a sebe v jeho službě. Toto poznání pravdy na jednu stranu bolí, na druhou stranu nás činí svobod­nými.

Čtyřicet dní teď před námi stojí jako velká příleži­tost k obnově jedinečného a zcela základního vztahu s Trojjediným Bohem, který započal naším křtem. Ob­nova křestního vyznání o velikonoční vigilii má ten­to náš proces postní obnovy dovršit.

Po prohloubení našeho obrácení a po smíření
s Bo­hem v upřímně přijaté svátosti pokání by nás Bůh měl nalézt jako společenství svých přátel, které chce po Ježíšově vzoru odmítat každé pokušení a růst ve vzájemné lásce a věrnosti nebeskému Otci.

Sestry a bratři: „Obraťme se a věřme evangeliu.“

Ze srdce Vám k tomu žehnám.

Váš biskup Vojtěch