Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

12. neděle v mezidobí - cyklus C

23. června 2013

12. neděle v mezidobí – cyklus C
Zach 12,10-11; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24
 
18Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“ 19Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden            z dávných proroků.“ 20Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ 21On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, 22a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. 23Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. 24Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“ (Lk 9,18-24)
Srovnání: 18-20Mt 16,13-16; Mk 8,27-29; 19Lk 9,7-8; 20Jan 6,68-69; 21-22Mt 16,20-23; Mk 8,30-33; 21Lk 9,36; 22Lk 9,31.44; 13,33; 17,25; 18,31-33; 23-27Mt 16,24-28; Mk 8,34-9,1; 23Mt 10,38; Lk 14,27; 24Mt 10,39; 17,33; Jan 12,25
 
Úvod k meditaci
Zapřít sám sebe
Musíme ihned rozlišit dvě věci: Ježíš nás nežádá, abychom zapřeli „to, co jsme“, ale „to, čím jsme se stali“. Jsme Božím obrazem, tedy čímsi „velmi dobrým“, jak řekl sám Bůh hned poté, co stvořil muže a ženu. Musíme tedy zapřít nikoli to, co udělal Bůh, nýbrž to, co jsme udělali my, když jsme zneužili své svobody: špatné sklony, hřích, všechno to, co vytváří jakoby nános zakrývající původní originál. „Zapřít“ tedy znamená, jak to vysvětluje sám Ježíš, „nalézt“: „kdo ztratí svůj život, nalezne ho“. Zapřít sám sebe je pravý způsob, jak se realizovat!
Nezapíráme sami sebe kvůli smrti, nýbrž kvůli životu, kvůli kráse a radosti. Příkladem může být to, že vinným keřem, který má nejkrásnější hrozny, je ten, který byl prořezán a který se zbavil přebytečných výhonků.
Raniero Cantalamessa – Biblické inspirace
 
Výklad biblického textu
Kontext:
Dnešní evangelium se skládá ze dvou částí, které jsou vzájemně v těsné vazbě. Jejich obsah můžeme shrnout v podobě dvou otázek: Kdo je Ježíš? Kdo je Ježíšův učedník?
V první části Petr odpovídá na Ježíšovu otázku a prohlašuje o něm, že je Boží Pomazaný, tedy Mesiáš. Ježíš pak ukládá Dvanácti, aby o tom nikomu neříkali. Následně odhaluje, v čem jeho mesiášství vlastně spočívá (viz Lk 9,22).
v. 18: modlil se o samotě a byli tam s ním jeho učedníci – Kolem Ježíše bylo neustále mnoho lidí, chvíle, které strávil mezi svými učedníky bez přítomnosti davu, může být vnímána, jako by byl o samotě.
Za koho mě lidé pokládají? – Na otázku učedníci uvádějí různé názory, se kterými se setkali, jak si lidé Ježíšovy činy a promluvy vysvětlovali. Bylo by zajímavé, kdyby Ježíš položil tuto otázku dnes. Zřejmě bychom zaslechli názory jako například: byl to dokonalý člověk, charismatická osobnost, legendární postava a podobně.
v. 20: Za koho mě pokládáte vy? – Je-li Ježíš můj Pán a Spasitel, pak to ovlivní všechno, co prožívám a konám.
v. 21: Nepřišel ještě vhodný čas pro sdělení všem lidem.
v. 22: Syn člověka bude muset mnoho trpět, bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, bude zabit – Je to první předpověď utrpení. Snaží se poopravit tehdy běžnou představu o Mesiáši jako slavném, vládnoucím panovníkovi. On jako Boží Mesiáš neměl být nositelem světské slávy a moci, ale přišel, aby svou poslušností vůči nebeskému Otci připravil vykoupení každého člověka skrze své utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. Představa o trpícím Mesiáši byla pro tehdejší Židy nepřijatelná. Ani pro učedníky nebyla snadná.
třetího dne bude vzkříšen – Pohled na skutečnost Kristova vzkříšení dokazuje smysluplnost cesty kříže. Bez smrti na kříži by nebylo vzkříšení. Můžeme v tom vidět i povzbuzení pro nás: přicházející bolest, utrpení, nezdar, životní zkouška… to vše má být neseno s vědomím, že pokud tuto těžkost spoluprožíváme s Ježíšem, pak vše nekončí křížem a smrtí, ale máme reálnou naději na radostné vítězství skrze vzkříšení.
v. 23: kdo chce – Ježíš nyní předkládá podmínky, které nejsou dobrovolné: projití skrze kříž je „nutnost“ pro něho (srov. 24,26.44-46) i pro učedníky, protože do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme (Sk 14,22). Jít za Ježíšem, abychom byli s Pánem navždy (1 Sol 4,17), je svrchovaný úkon lidské vůle a svobody, který pramení z daru eucharistie.
jít za mnou – Je to Ježíšova osoba, koho učedník hledá. Křesťanství je v podstatě láska k Ježíši, která je silnější než jakákoli jiná: silnější než láska k otci, matce, manželce, dětem i k sobě samému (srov. Lk 14,26). Zatímco blázen miluje ideje, fetišista miluje věci a sobec sebe sama (protože každý z nich považuje za absolutní buď ideje, věci nebo sebe), svobodný člověk je ten, kdo umí milovat jednu osobu. Milovat znamená následovat, vyjít ze svého já, odstředit se, přestat myslet na sebe a být v milovaném.
zapři sám sebe – Přestáváme usilovat o své sebeprosazování. Jedná se o boj s vlastním egoismem, který nás neustále ohrožuje, je to úsilí o skutečný život svobody a lásky, život k obrazu a podobnosti toho, který nás miluje. Je to svoboda, která nám dává vyjít ze sebe, abychom mohli milovat.
v. 24: Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit – Zapřít sebe a následovat Ježíše není jen něco dobrovolného: je to otázka „záchrany nebo ztráty života“. Spása ve skutečnosti znamená, že se „přestanu vytahovat z vody taháním se za vlasy“ a přijmu to, že záchranu mi pošle Bůh, který mě miluje a myslí na mě.
 
K tématu
Zkrácený kříž
Jeden člověk chodil po světě a nosil s sebou tak těžký kříž, že si ho musel neustále přendávat z levého ramene na pravé, aby se mohl vůbec nadechnout. Jednoho večera byl už tak vyčerpaný, že nemohl dál – rozhodl se kus kříže odříznout a hodit do příkopu u cesty. Konečně se mu kráčelo snadněji!
Ušel několik dalších kilometrů a ocitl se před říčkou, která mu přetínala cestu. Přeskočit ji by bylo velmi nebezpečné. Napadlo ho, že položí svůj kříž mezi břehy, a tak si z něj vlastně udělá malý most. Bohužel, kříž však nebyl dostatečně dlouhý!
Tomu člověku nezbylo nic jiného než se vrátit zpět, najít odříznutý kus a kříž opět opravit do původní podoby. Potom se mohl bez větších problémů dostat přes hučící říčku.
Pán odměřuje kříž podle velikosti ramen toho, kdo ho nese, a podle množství nezbytného utrpení, které umožní přejít do nového života.                                                                   Pino Pellegrino – Příběhy pro osvěžení duše
 
Vztah Matky Terezy k Ježíši
Ježíš byl pro Matku Terezu vším. Když se jí jeden reportér zeptal: ,,Matko, jaké místo ve vašem životě patří Ježíši?“ okamžitě odpověděla: ,,Patří mu všechno místo.“ To je očividné v následující meditaci, kterou Matka Tereza sestavila, když byla roku 1983 hospitalizována v Římě.
„Za koho mě pokládáte vy?“ (Mt 16,15)
Ty jsi Bůh. Jsi Bůh z Boha. Jsi zrozený, ne stvořený. Jsi jedné podstaty s Otcem. Jsi Syn živého Boha. Jsi druhá osoba Nejsvětější Trojice. Ty a Otec jste jedno. Jsi v Otci od počátku: všechny věci jsi stvořil Ty a Otec. Jsi milovaný Syn, ve kterém má Otec zalíbení. Jsi syn Mariin, počatý z Ducha svatého v Mariině lůně. Narodil ses v Betlémě. Maria tě zavinula do plenek a položila do jeslí plných slámy. Svým dechem tě zahříval oslík, který nesl tvou matku   a v jejím lůně tebe.
Jsi syn tesaře Josefa, tak tě znali lidé v Nazaretě. Jsi obyčejný člověk bez valného vzdělání, tak o tobě soudili učení lidé Izraele.
Kým je Ježíš pro mě?
Ježíš je Slovo učiněné tělem.
Ježíš je Chléb života.
Ježíš je oběť přinesená na kříži za naše hříchy.
Ježíš je oběť přinášená při mši svaté za hříchy světa i moje.
Ježíš je Slovo – vyslovme ho.
Ježíš je Pravda – říkejme ji.
Ježíš je Cesta – kráčejme po ní.
Ježíš je Světlo – rozžíhejme ho.
Ježíš je Život – žijme ho.
Ježíš je Láska – milujme ji.
Ježíš je Radost – sdílejme ji.
Ježíš je oběť – přinášejme ji.
Ježíš je Pokoj – dávejme ho.
Ježíš je Chléb života – jezme ho.
Ježíš je Hladový – nasyťme ho.
Ježíš je Žíznivý – napojme ho.
Ježíš je Nahý – oblečme ho.
Ježíš je Bezdomovec – vezměme ho k sobě.
Ježíš je Nemocný – uzdravme ho.
Ježíš je Opuštěný – milujme ho.
Ježíš je Odmítaný – přijměme ho.
Ježíš je Malomocný – omyjme mu rány.
Ježíš je Žebrák – usmějme se na něj.
Ježíš je Opilec – naslouchejme mu.
Ježíš je Postižený – chraňme ho.
Ježíš je Maličký – obejměme ho.
Ježíš je Slepec – veďme ho.
Ježíš je Němý – mluvme za něj.
Ježíš je Mrzák – podpírejme ho.
Ježíš je Narkoman – spřátelme se s ním.
Ježíš je Prostitutka – odveďme ji do bezpečí a darujme jí přátelství.
Ježíš je Vězeň – navštivme ho.
Ježíš je Starý – služme mu.
Pro mě – Ježíš je můj Bůh. Ježíš je můj Ženich. Ježíš je můj Život. Ježíš je moje jediná Láska. Ježíš je mé všechno ve všem. Ježíš je mé všechno. Ježíše miluji celým svým srdcem, celou svou bytostí. Dala jsem mu všechno, i své hříchy, a on se se mnou s láskou a něhou zasnoubil. Nyní a na celý život jsem nevěsta svého ukřižovaného Ženicha. Amen.
Ježíš – světlo, které má být rozžíháno
Matka Tereza jednou ujistila své následovnice: ,,Matka je tady, aby vám pomáhala, provázela vás, vedla vás k Ježíši. Nastává čas, kdy Matka také musí odejít k Bohu. A pak bude moci každé z vás pomáhat ještě víc, intenzivněji vás provázet a získávat pro vás víc milostí.“
Poslání Matky Terezy vést nás k Ježíšovu světlu a pomáhat každému z nás ,,Být jeho světlem“ stále pokračuje. To, co napsala před lety, se ještě účinněji uskutečňuje dnes, kdy se za nás v nebi přimlouvá: ,,Modlím se, aby každý    z vás byl svatý, a tak šířil Jeho lásku všude, kam půjde. Rozžíhejte jeho Světlo pravdy v životě každého člověka, aby Bůh mohl stále milovat svět skrze vás a skrze mne.“
 
Texty v týdnu 
Po: Iz 49,1-6; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Út: Gn 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14
St: Gn 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
Čt: Gn 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29
Pá: Gn 17,1.5.9-10.15-22; Mt 8,1-4
So: Sk 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19


Prameny, odkazy

Jeruzalémská Bible; Luke T. Johnson – Evangelium podle Lukáše – Sacra pagina; Misál na každý den liturgického roku; Marek Dunda – www.biblickedilo.cz; Enzo Bianchi – Hlásej slovo – Komentář k nedělním liturgickým čtením; Silvano Fausti – Nad evangeliem podle Lukáše – Porozumět Božímu slovu
 
Vydává Pastorační středisko brněnské diecéze jako součást diecézního biblického programu Vezmi a čti; ke stažení na www.vezmiacti.cz