Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Zkratky knih v Bibli, kdo se v tom vyzná?

Ilustrace
Zveřejněno: 5.10.2013
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 8139
Zpět do rubriky

 Zkratky, které se užívají pro jednotlivé knihy Bible, mají pomoci ke snadnějšímu vyhledávaní biblických citátů. Pokud se ale ve zkratkách čtenář nevyzná, tak mohou zkratky spíše ztížit vyhledání. Bohužel tak někdy dochází ke zmatkům a nedorozuměním. Klasický příklad nedorozumění nabízí název Prvního listu apoštola Pavla Soluňanům (zkratka 1 Sol). Tento list je v Českém ekumenickém překladu nazýván jako První list Tesalonickým (zkratka 1 Te). Název města Soluň je českým ekvivalentem názvu města Tesaloniky.

V češtině máme dvě hlavní „linie“ zkratek pro jednotlivé biblické knihy. Jedna „linie“ vychází z katolických (převážně liturgických) překladů Bible a druhá „linie“ vychází z ekumenického překladu Bible.
 
Pro usnadnění orientace ve zkratkách Vám nabízíme seznam biblických knih a jejich zkratek, včetně jejich variant.
 
Název knihy / Zkratka / Varianty:
 
Starý zákon:
 
Genesis (1. kniha Mojžíšova) Gn Gen / 1 M / I M / 1 Moj / I Moj / 1 Mojzisova / 1 Mojz / I Mojz / I Mojzisova
 
Exodus (2. kniha Mojžíšova) Ex Exo / 2 M / II M / 2 Moj / II Moj / Exod / 2 Mojzisova / 2 Mojz / II Mojzisova / II Mojz
 
Leviticus (3. kniha Mojžíšova) Lv Lev / 3 M / III M / 3 Moj / III Moj / 3 Mojzisova / 3 Mojz / III Mojzisova / III Mojz
 
Numeri (4. kniha Mojžíšova) Nu Num / 4 M / IV M / 4 Moj / IV Moj / Numer / 4 Mojzisova / 4 Mojz / IV Mojzisova / IV Mojz
 
Deuteronomium (5. kniha Mojžíšova) Dt Dtn / Deut / 5 M / V M / 5 Moj / V Moj / Deuter / Deuteron / 5 Mojzisova / 5 Mojz / V Mojzisova / V Mojz
 
Kniha Jozue Joz Jz
 
Kniha Soudců Sd Sdc / Soud / Soudc / Soudcu
 
Kniha Rút Rt Rut / Rút
 
1. Samuelova 1S 1 S / I S / 1 Sam / I Sam / 1 Samuelova / I Samuelova / 1 Sm / I Sm / 1 Samuel / I Samuel
 
2. Samuelova 2S 2 S / II S / 2 Sam / II Sam / II Samuelova / 2 Samuelova / 2 Sm / II Sm / 2 Samuel / II Samuel
 
1. Královská 1Kr 1 Kr / I Kr / 1 Kral / I Kral / 1 Král / I Kral / 1 Kralovska / I Kralovska
 
2. Královská 2Kr 2 Kr / II Kr / 2 Kral / II Kral / 2 Král / II Kral / 2 Kralovska / II Kralovska
 
1. Paralipomenon (1. kniha Kronik) 1Pa 1 Pa / I Pa / 1 Par / I Par / 1 Paralipomenon / I Paralipomenon / 1 Paral / I Paral / 1 Kron
 
2. Paralipomenon (2. kniha Kronik) 2Pa 2 Pa / II Pa / 2 Par / II Par / 2 Paralipomenon / II Paralipomenon / 2 Paral / II Paral / 2 Kron
 
Kniha Ezdrášova Ezd Ezdr / Ezdras
 
Kniha Nehemjášova Neh Ne / Nehemjas / Nehemias / Nehemijas
 
Kniha Ester Est Es
 
Kniha Jób Jb Job / Jób
 
Kniha Žalmů Ž Z / Žalm / Zalm / Žalmy / Zalmy / Zl / Zlm / Žl
 
Kniha Přísloví Př Pr / Přísl / Prisl / Pri / Prislov / Prislovi
 
Kniha Kazatel Kaz Ka / Kz / Kazat
 
Píseň písní Pís Pis / Pisen / pisen pisni
 
Izajáš Iz Iza / Izaj / Izaias / Izajas / Izaijas
 
Jeremjáš Jr Jer / Jerem / Jeremias / Jeremjas / Jeremijas
 
Pláč Pl Pláč / Plac
 
Ezechiel Ez Ezech
 
Daniel Dn Da / Dan
 
Ozeáš Oz Oze / Ozeas
 
Jóel Jl Jo / Jóel / Joel
 
Ámos Am Ámos / Amos
 
Abdijáš Abd Abdijas / Abdias
 
Jonáš Jon Jonáš / Jonáš
 
Micheáš Mi Mich / Micheas
 
Nahum Na Nah / Nahum
 
Habakuk (Abakuk) Ab Abk / Abak / Hab
 
Sofonjáš Sf Sof / Sofon / Sofonjas / Sofonias / Sofonijas
 
Ageus Ag Ageus / Hag / Hageus / Hg
 
Zacharjáš Za Zach / Zachar / Zacharjas / Zacharias / Zacharijas / Zch
 
Malachjáš Mal Ma / Malach / Malachjas / Malachias / Malachijas
 
Deuterokanonické knihy:
 
Tóbit (Tobiáš) Tób Tob / Tóbit / Tobit / Tb
 
Júdit Júd Jud / Júdit / Judit / Jdt
 
Přídavky k Ester / Est
 
Kniha Moudrosti Sap Mdr / Moud / Moudr / Moudrost
 
Sírach Sír Sir / Eccl / Ecc / Sirach / Sirachovec
 
Báruk Bár Bar / Báruk / Baruk / Baruch
 
Přídavky k Danielovi / Da
 
1. kniha Makabejská 1Mak 1 Mak / I Mak / 1 Makab / I Makab / 1 Makabejska / I Makabejska / 1 Makabejskych / I Makabejskych / 1 Mk
 
2. kniha Makabejská 2Mak 2 Mak / II Mak / 2 Makab / II Makab / 2 Makabejska / II Makabejska / 2 Makabejskych / II Makabejskych / 2 Mk
 
Nový zákon:
 
Matouš Mt Mat / Matous
 
Marek Mk Marek / Mar
 
Lukáš L Lk / Luk / Lukas
 
Jan J Jan
 
Skutky apoštolů Sk Skut / Skutk / Akt
 
Římanům Ř R / Řím / Rim / Riman / Rimanum
 
1. Korintským 1Kor 1 K / I K / 1 Kor / I Kor / 1 Korint / I Korint / 1 Korintskym / I Korintskym
 
2. Korintským 2Kor 2 K / II K / 2 Kor / II Kor / 2 Korint / II Korint / 2 Korintskym / II Korintskym
 
Galatským Ga Gal / Galat / Galatskym / Gl
 
Efezským Ef Efes / Efez / Efezskym / Efezkym / Efeskym
 
Filipským Fp F / Filip / Filipskym / Flp
 
Koloským Ko Kol / Kolos / Koloskym / Kolosskym / Kl
 
1. Tesalonickým (1. Soluňanům) 1Te 1 Te / I Te / 1 T / I T / 1 Tes / I Tes /
1 Tesal / I Tesal / 1 Tesalon / I Tesalon / 1 Tesalonickym / I Tesalonickym / 1 Sol
 
2. Tesalonickým (1. Soluňanům) 2Te 2 Te / II Te / 2 T / II T / 2 Tes / II Tes / 2 Tesal / II Tesal / 2 Tesalon / II Tesalon / 2 Tesalonickym / II Tesalonickym / 2 Sol
 
1. Timoteovi 1Tm 1 Tm / I Tm / 1 Tim / I Tim / 1 Timot / I Timot / 1 Timoteovi / I Timoteovi / 1 Timoteova / I Timoteova
 
2. Timoteovi 2Tm 2 Tm / II Tm / 2 Tim / II Tim / 2 Timot / II Timot / 2 Timoteovi / II Timoteovi / 2 Timoteova / II Timoteova
 
Titovi Tt Tit / Titova
 
Filemonovi Fm Filem / Filemon / Filemonova
 
Židům Žd Zd / Zid / Zidum / Heb / Žid
 
Jakub Jk Jak / Jakub / Jakubova / Jkb
 
1. list Petrův 1Pt 1 Pt / I Pt / 1 P / I P / 1 Petr / I Petr / 1 Petrova / I Petrova
 
2. list Petrův 2Pt 2 Pt / II Pt / 2 P / II P / 2 Petr / II Petr / 2 Petrova / II Petrova
 
1. list Janův 1J 1 J / I J / 1 Jan / I Jan / 1 Janova / I Janova
 
2. list Janův 2J 2 J / II J / 2 Jan / II Jan / 2 Janova / II Janova
 
3. list Janův 3J 3 J / III J / 3 Jan / III Jan / 3 Janova / III Janova
 
List Judův Ju Juda / Jd
 
Zjevení Janovo Zj Zjev / Apok / Zjv / Zjeveni
 
 
Jak správně najít biblické citace?
Pro snadnější orientaci ve většině Biblí najdeme dělení textu každé knihy na kapitoly a každé kapitoly na verše.
Např. Gn 1,31 – první číslo za zkratkou znamená 1. kapitolu První knihy Mojžíšovy, druhé číslo udává číslo verše (v textu je uváděn v horním indexu, např. 31).
Dělení na kapitoly pochází od Štěpána Langtona z doby krátce před rokem 1203, kapitoly posléze rozčlenil na verše Robert Estienne neboli Stephanus: 1551 (Nový zákon) a 1555 (Starý zákon). Toto dělení se velmi rychle ujalo, neboť bylo praktické pro rychlou a přesnou orientaci v textu.
V mnoha vydáních jsou pod textem nebo na vnějších okrajích stránek odkazy na biblické citáty, které s daným veršem nějak souvisí, vysvětlují ho nebo je to odkaz na podobný text v Bibli.
Proto věříme, že v textu Bible nezabloudíte, ale Boží slovo bude lampou pro vaše nohy a světlem na vaší stezce …