Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Boží hod velikonoční – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 15.4.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1362
Zpět do rubriky

1Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. 2Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ 3Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. 4Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. 5Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. 6Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. 7Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. 8Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. 9Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. (Jan 20,1-9)

 

 

 

Vstal z mrtvých, i my z mrtvých vstaneme! Ježíšovo zmrtvýchvstání je převratná událost lidských dějin. Roztržená opona v jeruzalémském chrámu je výmluvným znamením, že Ježíšův kříž otevřel nebe a smrt byla přemožena. Neměli bychom však odsouvat vzkříšení až na závěr dějin, ale žít je už teď!

Ježíš položil Martě otázku: „Věříš, že tvůj bratr vstane?“ A Marta nepochopila. Myslela na vzkříšení mrtvých až jednou, na konci věků. Ale Ježíš jí říká: „Já jsem vzkříšení a život, věříš ve mne?“ Ježíš je vzkříšení, tady a teď! Nebe je pro nás už teď otevřené! Síla Ježíšova zmrtvýchvstání je přítomná v Božím slově, v Eucharistii, v ostatních svátostech, v životě církve. Svatý Pavel nás vrací k našemu křtu, který jsme obnovili novým vyznáním: Když jste spolu s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry… Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

Kristus vstal z mrtvých, a proto je láska silnější než nenávist, dobro silnější než zlo, pravda silnější než lež, život silnější než smrt a Boží milosrdenství větší než náš hřích.


Jiří Mikulášek - Malý průvodce postní dobou - 2017

 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – cyklus A z předchozích let najdete zde a zde.