Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

11. neděle v mezidobí – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 16.6.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1565
Zpět do rubriky

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!" (Potom) si zavolal dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, (syn) Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, (syn) Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: "Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: 'Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte."

 

Mt 9,36 - 10,8

K tématu

JAK UZDRAVIT SVĚT

Protože otec Josef stárnul a často mu nebylo dobře, dělala si o něj matka Makrína starosti. Proto občas požádala některé ze svých přátel, aby ho navštívili a zjistili, jak mu je. Po jedné takové návštěvě přišli podat matce Makríně zprávu dva bohoslovci.

„Mysleli jsme, že je mu celkem dobře,“ vyprávěl jeden z nich, „ale zdálo se nám, že se z něj stává trochu podivín.“ „Co vás k takovému názoru vede?“ zeptala se. „No, když jsme se zeptali, jak mu je,“ odpověděl seminarista, „řekl, že je mu dobře, ale že svět je možná na cestě do pekla.“ „A vy jste mysleli, že je to divné?“ zeptala se matka Makrína docela popuzeně. „Je toho víc,“ odpověděl jeho přítel a snažil se zadržet smích. „Když jsme se otce Josefa zeptali, jak bychom mohli pomoci – myslím tím světu - , řekl, že existuje způsob, u kterého ručí za to, že bude fungovat. Kdybychom prý říkali jenom ‚Bože, miluji tě!‘ nejméně stokrát, ale ještě lépe tisíckrát za den, udělalo by to z nás světce a uzdravilo každého, koho bychom potkali.“

„A myslíte, že jste našli nějaký lepší způsob?“ řekla matka Makrína.

Irma Zaleski – Moudrost kradu u svatých