Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

22. neděle v mezidobí – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 3.9.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1336
Zpět do rubriky

21Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, a třetího dne že bude vzkříšen. 22Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ 23On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ 24Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. 25Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. 26Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? 27Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“ (Mt 16,21-27)

 

K tématu

Člověk nemůže být dokonalý, jestliže ve svém srdci i těle nedosáhne velké pokory a toho, že se v ničem nebude s nikým srovnávat, ale spíše se bude v pokoře domnívat, že zaostává za celým stvořením. Jestliže nebude člověk soudit vůbec nikoho kromě sebe a nebude-li snášet urážku a vymítat ze srdce každou špatnost a nutit násilím, aby byl velkodušný, dobrý, bratrský, umírněný  zdrženlivý, nezačne-li se očima dívat na správné věci, bdít nad jazykem a vyhýbat se poslouchání všech zbytečných a duši škodlivých řečí, nebude-li mít také spravedlivé ruce a čisté srdce ve vztahu k Bohu, neposkvrněné tělo a nebude-li každodenně chovat před očima vzpomínku na smrt a zříkat se hmotného světa a tělesných rozkoší, zříkat se ďábla a všech jeho skutků a nepřilne-li pevně k vševládnému Bohu a všem jeho přikázáním a dále nebude-li Bohu v každé době neustále za všech okolností a každým skutkem sloužit, nemůže být dokonalý.

Apoftegmata – výroky a příběhy pouštních otců

 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 22. neděle v mezidobí – cyklus A z předchozích let najdete zde.