Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

27. neděle v mezidobí – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 7.10.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1249
Zpět do rubriky

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: 33„Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. 34Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. 35Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. 36(Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. 37Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: ‚Na mého syna budou mít ohled.‘ 38Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‚To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!‘ 39A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. 40Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ 41Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ 42Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: ‚Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné‘? 43Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“
(Mt 21,33-43)

 

K tématu

Nehatit Boží plán

Prorok Izaiáš a evangelium dnes podávají obraz vinice Páně. Tato vinice je Pánův „sen“, plán, který uskutečňuje s veškerou Svojí láskou jako rolník starající se o svoji vinici. Vinná réva je rostlinou, která vyžaduje značnou péči.
„Snem“ Boha je Jeho lid. Zasadil jej a s láskou a trpělivostí jej kultivuje, aby se stal svatým lidem přinášejícím hojnost dobrých plodů spravedlnosti.

Avšak ve starozákonním proroctví, stejně jako v Ježíšově podobenství se tento Boží sen hatí. Izaiáš říká, že tolik milovaná a pěstěná vinice „plodila pláňata“ (Iz 5,2.4), zatímco Bůh „čekal spravedlnost, a hle – nepravost, čekal právo, a hle – bezpráví“ (Iz 5,7). V evangeliu jsou to rolníci, kteří hatí Boží plán, nekonají svoji práci a místo toho sledují svoje zájmy.

Ježíš se obrací svým podobenstvím na velekněze a starší lidu, tedy na ty moudré, na vládnoucí třídu. Zvláště jim Bůh svěřil Svůj „sen“, to znamená Svůj lid, aby jej kultivovali, opatrovali jej a střežili před divokou zvěří. Takový je úkol vládců lidu, totiž pěstovat tuto vinici svobodou, tvořivostí a přičinlivostí.

Ježíš však říká, že rolníci se vinice zmocnili a svojí chtivostí a pýchou s ní zamýšlejí udělat, co se líbí jim, čímž odnímají Bohu možnost uskutečnit Jeho sen o lidu, který si vybral.
Pokušení chtivosti se vyskytuje neustále. Nacházíme jej také ve velkém Ezechielově proroctví o pastýřích (kap. 34), které komentuje svatý Augustin ve známé promluvě, kterou jsme četli v liturgii hodin. Chtivost peněz a moci. Aby zasytili tuto chtivost, nakládají špatní pastýři na bedra lidí nesnesitelná břemena, kterých se sami nedotknou ani prstem (Mt 23,4). (…)

My všichni jsme hříšníci a také my můžeme mít pokušení „zmocnit“ se vinice kvůli chtivosti, která v nás - lidských bytostech - nikdy nechybí. Boží sen se vždycky střetává s pokrytectvím některých Jeho služebníků. Pokud se nenecháme vést Duchem svatým, můžeme Boží sen zhatit. Duch nás obdařuje prozíravostí, která překračuje vědění, abychom s opravdovou svobodou a pokornou tvořivostí velkodušně pracovali.

…k dobré kultivaci a péči o vinici je zapotřebí, aby naše srdce a naše mysl byla opatrována v Ježíši Kristu „Božím pokojem, který převyšuje všechno pomyšlení“(srov. Flp 4,7). Takto budou naše myšlenky a naše plány odpovídat Božímu snu, jímž je vytvoření svatého lidu, který patří Jemu a který ponese ovoce Božího království (srov. Mt 21,43).

papež František 5.10.2014 – http://radiovaticana.cz

 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 27. neděle v mezidobí – cyklus A z předchozích let najdete zde.