Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Slavnost Ježíše Krista Krále - cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 26.11.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1506
Zpět do rubriky

Ježíš řekl svým učedníkům: 31„Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn 32a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. 33Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. 34Tu řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. 35Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, 36byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.‘ 37Spravedliví mu na to řeknou: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? 38Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsem tě? 39Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?‘ 40Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali.‘ 41Potom řekne těm po levici: ‚Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. 42Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; 43byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ 44Tu mu na to řeknou také oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ 45On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.‘ 46A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“ (Mt 25,31-46)

 

K tématu

Kristus

Vždy na mě hluboce působila slova evangelia: „Amen, pravím vám, cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.(Mt 25,40).

To je závažný axiom křesťanství. Jsi křesťan? Skutečně? Tvrdíš, že jsi evangelík, katolík, pravoslavný, baptista, husita, metodista…? V pořádku, pověz mi jedno: Vidíš v druhém člověku Krista? Vidíš Krista v žebrákovi? Vidíš Krista v černochovi, v buddhistovi a muslimovi? Vidíš Krista v uprchlících? Vidíš Krista v prostitutce? Ve zločinci?

Tohle je poslání, celoživotní úkol jakéhokoliv křesťana – vidět Pána v každém člověku.

Meditace

Na ulici, v práci, doma… vidím v každém člověku Krista. Snažím se s druhými jednat s úctou a láskou. Neubližuji, neponižuji, nesoudím… Připomínám si: Kristus sídlí v srdci každého člověka.

K lidem přistupuji s úctou. Mluvím s nimi a jednám, jako by byli Kristem. Vidím v nich Krista.

Juraj J. Dovala – Chrám uprostřed tržiště

 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace Slavnosti Ježíše Krista Krále - cyklus A z předchozích let najdete zde.