Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

2. neděle adventní – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 9.12.2017
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1264
Zpět do rubriky
1Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím. 2Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. 3Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ 4Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. 5Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít
v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. 6Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. 7Kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánku. 8Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ (Mk 1,1-8)
 

K tématu neděle

Je pozdní říjen. Včera jsem na obchvatu kolem Holic zastavil stopaři. (...) Dojeli jsme. Dávám mu peníze, aby viděl, že se o něj Pán Bůh opravdu stará, a naplňuje mne posvátný pocit, že jsem mohl chvilku v autě vézt Ježíše. Jel jsem dál, ale to už Ondra neviděl, že tentokrát oči zvlhly mně. Cestou přemýšlím, co vlastně Jan Křtitel myslel tím, že „Ježíš bude křtít Duchem Svatým“. Snad můžeme říct, že tu jde o zázrak velkorysosti? Jsme-li velkorysí, věci vždy dostanou svůj správný řád. (...)
Ježíš zemřel a s ním i můj hřích. Vzkříšený Ježíš je pak znovu oním očistným beránkem, jako tehdy, když přišel k Jordánu. Je ale tím beránkem „živým zabitým“ (srov. Zj 5,6), stále nesoucím hřích světa. Jan o Ježíšovi dále říká, že je tím, který „křtí Duchem Svatým“. Je tím, který svou smrtí – člověk tehdy zabil vtělené milosrdenství – svět noří do Ducha velkorysé lásky, jež se dává a nic nečeká zpět. Jedná se o stejného Ducha, který se vznášel nad vodami prvotního chaosu (Gn 1,2), aby z něj mohl povstat vesmír v celé své velkorysé a velkolepé nádheře. Je tím, jehož mírou je velkorysost, kterou Ježíš na kříži dovedl do krajnosti.
Ježíšova smrt je proto novým stvořením a novým začátkem. Je novým životním principem jeho učedníků. Bude tomu tak vždy, když budeme velkorysí – pak kolem sebe uvidíme rašit nový život.

Ladislav Heryán – Stopařem na této zemi, Portál 2017

Jaká je moje velkorysost?

 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 2. neděle adventní – cyklus B z předchozích let najdete zde.