Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

4. neděle v mezidobí- cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 28.1.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1202
Zpět do rubriky

 4. neděle v mezidobí – cyklus B


21V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagógy a učil. 22Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. 23V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: 24„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ 25Ale Ježíš ho okřikl: „Mlč a vyjdi z něho!“ 26Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. 27Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ 28A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji (Mk 1,21-28).
 
K tématu
 „Kdyby nebylo dobré, aby bylo i zlo, rozhodně by Bůh jeho existenci nepřipustil“. Svatý Augustin
Zlo je tragická mezihra, nemá konečnou perspektivu. Je to „druhé jednání“ mezi dvěma dobry: stvořením a slávou (spásou). V té podobě je krizí i katarzí (očistným procesem). Na počátku je Bůh – Láska, Svatý, Stvořitel. Člověk je jeho obrazem, který byl porušen. Boží láska jej obnovila vykoupením, povoláním, posvěcením, předurčením (které nevylučuje odloučení). Boží obraz v nás není „hotový“; je zlá žádostivost, ale je i touha po dobru, po vítězství, po svatosti a plnosti. Tu vystupuje Boží láska v druhé podobě: vůči člověku hříšnému, který potřebuje Boží milosrdenství, aby nezahynul vlastním ne-bytím, nesmyslností.
Zlo je v podstatě ne-bytí a ne-smysl. Čím jsou naše skutky poznamenány zlem, tím jsou nesmyslnější.
Josef Zvěřina – Teologie agapé II.

 Výklad biblického čtení a úvod do meditace 4. neděle v mezidobí – cyklu B z předchozích let najdete
zde a zde.