Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

5. neděle v mezidobí- cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 3.2.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1117
Zpět do rubriky
29Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. 30Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 31Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala.32Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. 33Celé město se shromáždilo u dveří. 34I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.35Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. 36Šimon se svými druhy se pustili za ním. 37Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ 38Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ 39A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.  Mk 1,29-39
 
K tématu
„Současná společnost prochází krizí. Kromě jiných faktorů, které se na ní podílejí, v ní hrají svoji roli také deprivanti, anomie a otupělé svědomí.
Podle oficiální definice je deprivantem člověk, který z psychologických, biologických či sociokulturních důvodů nedosáhl lidské normality, případně o ni přišel. (…)
Velmi zjednodušeně je lze rozlišit podle několika znaků: Mají tendenci vrhat veškeré své úsilí na získání moci a majetku a na manipulaci jinými lidmi (obzvláště ofenzivní typy deprivantů). Mívají tzv. náhradní program lidství, který postrádá přiměřenou dávku odpovědnosti, altruismu i tvořivosti. Mívají tendenci sdružovat se do koalic, ničí vyšší, diferencovanější citové a morální hodnoty a jejich základním životním programem bývá destruktivní chování. V souvislosti s nimi bude hrát v budoucnosti nezanedbatelnou roli na našem kontinentu drogová scéna. Menšiny, byť s patologickými názory nebo deviantním chováním, si prosadí svá nezadatelná lidská práva a nezcizitelné občanské svobody a po několika desetiletích bude konzumace všech drog patřit ke každodennímu životnímu koloritu sjednoceného Evropana. Do celkové mozaiky se ke kriminalitě, sociální nerovnosti, nárůstu duševních chorob a multikulturnímu napětí přidají psychotropní látky.“
Ekonomické náklady na řešení problémů se budou zvyšovat s nárůstem kriminality ve společnosti. „Bude dále pokračovat započatá tendence řešit společenské morální díry technickými záplatami, což ovšem nepůjde donekonečna. Zlo má nejen náskok, ale na rozdíl od techniky může být všudypřítomné. (…)
Hodnoty, pokud přežívají, jsou zesměšňovány spolu s těmi, kdo se k nim hlásí, a ti, kdo je zesměšňují, si sami sebe pochvalují a jsou hrdí na svou pokrokovost. Vycházejí z představ, že ze svých elitních názorů postaví nový šťastný evropský dům. Dovolím si o tom pochybovat, pokud se dříve než domy nepostaví nové katedrály, nové prameny živé vody.
Katedrály jsou ovšem podivuhodné tím, že je stavěli lidé, kteří měli dogmata. My máme bohužel jenom ty názory. A názory na postavení katedrály nestačí.“
 Max Kašparů- Nahoru a našišato
 
Nepotřebuje naše společnost, i já uzdravit? Ježíšovo slovo vítězí nad zlem, nemocí. Ježíšovo slovo je mocné…

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 5. neděle v mezidobí – cyklu B z předchozích let najdete zde.