Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

5. neděle postní - cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 17.3.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1061
Zpět do rubriky

20Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. 21Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ 22Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. 23Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. 24Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. 25Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. 26Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. 27Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. 28Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ 29Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ 30Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. 31Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. 32A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře. (Jan 12,20-33)

K tématu
 
Sláva má svůj odraz zde, v tomto světě. Je jím krása, která v nás probouzí touhu po vzdálené vlasti, po domově, po kterém toužíme, aniž bychom kdy viděli. Krása odhaluje náš poslední cíl, pro který jsem stvořeni – krásu Boží tváře. Krása a sláva, které Lewis zakusil, se projevují poprvé v podobě kříže, člověka, který trpí a umírá.
Sláva chápaná jako jas, zář, světlo, prochází touto trpící tváří. Poslední roky Lewisova života, plné utrpení kvůli ztrátě Joy a řadou vlastních nemocí, se vyznačovaly svědectvím o kráse.
My nechceme krásu jen vidět, i když Bůh ví, že i to už je nesmírná, neskonalá štědrost. Chceme něco jiného, co můžeme jen stěží odít do slov – chceme být s krásou, kterou vidíme, sjednoceni, chceme s ní splynout, vstřebat ji do sebe, koupat se v ní, stát se její součástí. (…)
Jsme pozváni, abychom přírodou prošli, abychom postoupili až za ni, do té nádhery, kterou ona tak nedokonale odráží. A tam, až tam za přírodou, okusíme ovoce ze stromu života.
Paolo Gulisano – C. S. Lewis: ve světě fantasy a evangelia
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 5. neděle postní – cyklu B z předchozích let najdete zde.
 
Rádi bychom viděli Ježíše. Krása a sláva se projevují poprvé v podobě kříže, člověka, který trpí a umírá.