Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Květná neděle - cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 25.3.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1093
Zpět do rubriky

 22Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota, což znamená v překladu Lebka. 23Dávali mu víno s přimíchanou myrhou, ale on ho nepřijal. 24Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty: losováním o nich rozhodli, co si kdo má vzít. 25Bylo devět hodin dopoledne, když ho ukřižovali. 26Jeho provinění hlásal nápis: „Židovský král.“ 27Zároveň s ním ukřižovali další dva zločince, jednoho po pravici, druhého po levici. 28Tak se splnil výrok Písma: „Byl počítán mezi zločince.“ 29Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a říkali: „Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět! 30Zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ 31Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé Zákona a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. 32Mesiáš, izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. 33Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. 34Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“ To je v překladu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ 35Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ 36Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, chceme vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout!“ 37Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. 38Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. 39Když setník, který stál při tom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“ (Mk 15,22-39)

 
K tématu
 
Radost, kterou vzbuzuje Ježíš, někoho rozčiluje
Ježíš vchází do Jeruzaléma. Liturgie nás vybídla, abychom se zapojili a účastnili radosti a slavení lidu, který provolává a chválí svého Pána; radosti, která je - po vyslechnutí Pašijí - poněkud zkalena, zhořkne a zabolí. V této bohoslužbě se zjevně kříží radost s utrpením a pochybení s úspěchy, jež jsou součástí všedního života nás učedníků, protože obnažuje cítění i rozpory, které jsou dnes vlastní všem mužům a ženám této doby, schopným mnoho milovat... a také nenávidět.... mnoho, schopným přinášet cenné oběti a ve vhodnou chvíli si také umývat ruce, schopným věrnosti, ale také netečnosti a zrady.
Z celého evangelního vyprávění je zřejmé, jak radost, kterou působí Ježíš, někoho obtěžuje, ba rozčiluje.(…)
Nejlepším protilékem na veškeré toto řvaní je pohlédnout na Kristův kříž a dát se interpelovat Jeho posledním zvoláním. Kristus umírá se zvoláním lásky ke každému z nás: k mladým i starým, svatým i hříšníkům, lásky ke svým i těm dnešním současníkům. Na Jeho kříži jsme byli spaseni, aby nikdo nezhasil radost evangelia a aby se nikdo v té situaci, v jaké je, neocitl daleko od milosrdného Otcova pohledu. Hledět na kříž znamená dát se interpelovat v našich prioritách, rozhodnutích a činech, znamená připustit si pochybnost nad naší vnímavostí vůči tomu, kdo jde kolem anebo prožívá obtížnou chvíli. Co vidí naše srdce? Je Ježíš stále důvodem radosti a chvály v našem srdci, anebo se stydíme za Jeho priority vůči hříšníkům, posledním a zapomenutým?
Homilie papeže na Květnou neděli 2018 - radiovaticana.cz
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace Květná neděle – cyklu B z předchozích let najdete zde.