Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

13. neděle v mezidobí – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 30.6.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1120
Zpět do rubriky
 
 21Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, 22přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám23a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ 24Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. 25Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením,26mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř.27Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatů. 28Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ 29A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. 30Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se dotkl mých šatů?“ 31Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ 32Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. 33Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. 34On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena svého neduhu!“ 35Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ 36Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ 37Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. 38Přišli k domu představeného synagogy a viděli tam rozruch, lidi, jak pláčou a velmi naříkají. 39Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ 40Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel do světnice, kde dítě leželo. 41Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ 42Děvče hned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. Lidé byli úžasem jako bez sebe. 43Ježíš jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.
Srovnání: 21-43Mt 9,18-26; Lk 8,40-56; 23Mk 7,32; 27Mk 6,56; 3,10; 30Lk 5,17; 34Mk 10,52; 1 Sam 1,17; Lk 7,50; 37Mk 9,2; 14,33; 39Jan 11,11
 
 
 
K tématu
 
Naplnění existence člověka
Smrt
Skutečnost smrti má několik vrstev: „Přirozená konečnost všeho organického života, určení k zániku pro dědičný a osobní hřích, konečné přehodnocení láskou Bohočlověka, který z ní učinil jev a zprostředkování věčného života, posunutí našeho umírání do toho bodu, kde jsme vtěleni do Kristovy skutečnosti a Kristova díla křtem“ (H. Urs von Balthasar). Smrt jako tajemství víry je spojené s naším stvořením, s milostí, s hříchem, s vykoupením a příchodem Kristovým. (…)
Teologický výklad
1. Teologie se zabývá tajemstvím smrti, protože Kristova smrt je jedním ze základních momentů dějin spásy. Také křesťanova smrt je událost osobní spásy. Již křtem byl sakramentálně spodobněn s umírajícím Kristem (Řím 6,3 – 11); ve smrti je s ním spojen reálně.
2. Smrt viděna teologicky je moment mezi umíráním a dokonáním. (…) „Když duše opouští tělo, procitne náhle k své čisté duchovnosti, je úplně naplněná světlem a jasem. Najednou rozumí všemu, čemu stvořený duch může rozumět a co může poznávat; vidí celý svůj život shrnut v jednotu; odkrývá v něm volání a vedení Kristovo, stojí také před celostí světa a vidí, jak září zmrtvýchvstalý Pán jako poslední tajemství světa. Ve smrti se tedy člověk stává svobodným, vědoucím a schopným činit konečné rozhodnutí“ (L. Boros).
3. Smrt jako naplnění je dokonáním poutnického stavu a počátkem nového života. Společenství spásy, do něhož jsme křtem vstoupili, se stává společenstvím s trojjediným Bohem, přijetím do slávy. Eucharistie a život ve vědomí smrti (askeze, očekávání) připravily počátek vstupu do nového života.
Josef Zvěřina – Teologie agapé
 
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 13. neděle v mezidobí – cyklu B z předchozích let najdete zde.