Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

25. neděle v mezidobí – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 22.9.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1082
Zpět do rubriky
30Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. 31Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ 32Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. 33Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ 34Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. 35Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ 36Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: 37„Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“ (Mk 9,30-37)
 
K tématu
 
Na své meze narazí též mnozí, kdo se snaží o dobro druhých, ať už je to ve vlastní rodině, v zaměstnání nebo ve společenství. Najdou se dobrovolníci, kteří konají úžasné věci pro druhé a pro společenství, neberou přitom však někdy ohled na vlastní omezené síly. Celá řada lidí se obětavě stará o stárnoucí rodiče. Ani ti neberou ohled na omezené množství vlastních sil. Vzpomínám si na jistou ženu, která se starala o oba své rodiče a vkládala do péče o ně veškeré své síly. Pak dospěla k okamžiku, kdy už nemohla dál. Uvědomovala si, že je stále podrážděnější a že v ní narůstá pocit hořkosti.
Je dobré nebrat tyto pocity na lehkou váhu. Mohu se nad nimi zamyslet, zda by se nedaly překonat díky jinému přístupu k dané situaci, nebo zda skutečně představují pevnou hranici, která mi říká, že kdybych pokračoval stejným způsobem dál, uškodil bych tím sobě i těm, pro které se angažuji. Jakmile totiž druzí vycítí mou agresi, pak pro ně mé nasazení nebude pomocí, ale spíš výčitkou.
Přiznat si vlastní hranice činí potíže především mužům. V práci je ctižádost vede k tomu, aby dokazovali kolegům a nadřízeným, že je lze donekonečna zatěžovat. Když pak narazí na vlastní meze, mobilizují se kávou a dalšími prostředky, jen aby si udrželi výkonnost. Nerespektovat své hranice však znamená dostat se na scestí, ba dokonce řítit se do katastrofy.
Jiní muži mají problém vymezit se vůči očekáváním a nárokům, a to jak vlastním, tak zaměstnavatele, rodiny, přátel nebo farnosti. Jednoho dne si ale musím přiznat, že stárnu a už nemám tolik sil jako před dvaceti lety. Jedině přiznám-li si, před sebou samým i před ostatními své meze, budu moci zdárně pokračovat v cestě. Potom se mohu i ve stáří stát požehnáním pro druhé, a to nejen díky tomu, co dokážu, ale spíše díky tomu, jaký jsem.
Anselm Grün – Hory a údolí života
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 25. neděle v mezidobí – cyklu B z předchozích let najdete zde.