Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

29. neděle v mezidobí – cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 19.10.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 989
Zpět do rubriky

35K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ 36Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ 37Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ 38Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ 39Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. 40Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ 41Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. 42Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. 43Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, 44a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. 45Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ (Mk 10,35-45)

 
K tématu
 
Šťastná duše
Štěstí není otázkou vnějších podmínek, štěstí je záležitostí našeho nitra. V evangeliu nám Kristus říká: „Vždyť království Boží je mezi vámi“ (Lk 17,21). Pouští otcové, Hildegarda z Bingenu, Mistr Eckhart, Jan Amos Komenský a další křesťanští učitelé říkají: Štěstí a dokonalé naplnění nenajdeme nikde ve světě, v žádné stvořené věci světa, štěstí leží přímo v naší duši.
Vnější okolnosti nikdy neudělají člověka šťastným natrvalo. Mladí lidé v Evropě, Americe a Japonsku páchají sebevraždy, i když žijí v míru, luxusu a blahobytu. V Africe se hladovějící národy snaží přežít
a vnímat každý nový den jako výzvu k naplnění svého příběhu. Často je pronásledují krvelační vojáci, ale oni i tak nacházejí pod sluncem kousek svého štěstí. Jiní, dnes už starci, přežili nacistické i komunistické koncentrační tábory a dožili se požehnaného věku. A jsou šťastní.
Štěstí má nevyčerpatelný pramen v naší duši, ve vnitřním chrámu, kde se spojujeme s Bohem. Hledáme-li štěstí ve světě, nikdy ho nenajdeme. Najdeme-li ho, nikdy nebude trvalé. Upínáme-li svou mysl k věčnému Bohu, budeme šťastní. Najdeme štěstí, které nemá dno ani břehy. Je to transcendentní, nekonečný oceán světla a radosti.
Meditace
Naplno a pravdivě si uvědomím, že žádná věc na světě mě neudělá šťastným. Žádný zážitek, žádná cesta, žádná práce, žádný vztah mě neučiní trvale šťastným. Jedině život s Bohem, cesta k Bohu, práce pro Boha, vztah s Bohem jsou věčným štěstím. Medituji.
Mám tichou radosti z Boží přítomnosti. Jsem s Bohem ve dne i v noci, při každém nádechu i výdechu. Jsem Boží dítě. To je mé opravdové a neuhasitelné štěstí. Medituji.
Juraj Jordán Dovala – Chrám uprostřed tržiště, KNA 2017
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 29. neděle v mezidobí – cyklu B z předchozích let najdete zde.