Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

2. neděle adventní - cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 9.12.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 891
Zpět do rubriky
1V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, 2za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. 3Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. 4Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! 5Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! 6A každý člověk uzří Boží spásu.“ (Lk 3,1-6)
 
Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě. (Flp 1,4-6.8-11)
 
K tématu
… žijeme s dědictvím dřívějších dob, kdy svět nebyl rozdělován na přirozeno a nadpřirozeno. Tehdy byl Bůh prožíván jako ten, kdo je plně přítomen v celém životě. A třeba v tradičnějších stylech víry lidé spontánně a z mého pohledu zcela správně vnímali a stále vnímají mnohé věci jako Boží dar, ačkoliv mají zcela přirozené vysvětlení. Mohu to snad přiblížit i tím, jak mi rodiče kdysi před mým vstupem do první třídy nádherně vysvětlili Ježíška přinášejícího dárky. Já jsem na něho věřil a oni v jednu chvíli řekli: „Teď už jsi malinko větší, půjdeš do školy a měl bys vědět, že Ježíšek nepřináší dárky napřímo, ale dává nám zdraví, abychom mohli pracovat a mohli ti ty dárky koupit. Takže ti vlastně říkáme stále to samé, akorát trošku složitěji. Ale ty už jsi natolik moudrý, abys tomu rozuměl.“ Kdysi tedy lidé vnímali svět čistě spontánně a nerozděleně na přirozené a nadpřirozené, ale tím, že se reflexe světa radikálně racionalisticky posunula, potřebujeme i my posunout svoji reflexi víry a více rozlišovat ve složitostech současného výkladu světa.
Tomáš Holub – Biskup na snowboardu, Vyšehrad 2017
 
Člověk má krásné poslání: modlit se a milovat…Hle, v tom je štěstí člověka na zemi.
Sv. Jan Maria Vianney
Roste moje láska, poznání? Zkus se zamyslet a poučit se v nějaké otázce víry, která je ti nejasná. Ve společné debatě můžeš nacházet i obohacení skrze druhé lidi.
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 2. neděle adventní – cyklu C z předchozích let najdete zde.