Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

3. neděle adventní - cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 18.12.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 906
Zpět do rubriky
10Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ 11Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ 12Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ 13On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ 14I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ 15Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. 16Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. 17V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ 18Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst.(Lk 3,10-18)
 
K tématu
V každém případě žehnej
Jeden hokynář přišel s úzkostí za farářem, aby mu oznámil, že naproti jeho obchodu otevřeli supermarket, který mu odvede zákazníky. Jeho rodina už ten obchod vlastnila sto let…, a jestli o něj teď přijde, bude to jeho zkáza, protože nic jiného dělat neumí. Farář mu řekl: „Jestli se bojíš majitele toho supermarketu, budeš ho nenávidět. A tvojí zkázou bude nenávist.“ „Co mám dělat?“ zeptal se obchodník sklíčeně. „Každé ráno vyjdi před svůj obchod na chodník a požehnej mu, popřej prosperitu. Pak se obrať i k supermarketu a také mu požehnej.“ „Cože? Mám požehnat konkurentovi, který mě zničí?“ „Každé požehnání, které dáš, se obrátí ve tvůj prospěch. Každé zlo, které budeš někomu přát, tě zničí.“ Po půl roce se kupec vrátil za farářem, aby mu řekl, že musel obchod zavřít, jak se obával, ale že je zaměstnaný v supermarketu, slušně vydělává a daří se mu lépe než kdy předtím.
Neměj strach, nauč se žehnat všem svým blízkým, všem, kteří tě mají rádi, i těm, které milovat nedokážeš. Dělej to takto: „Kéž ti požehná dobrý a milosrdný Bůh, kéž tě zahrne svojí láskyplnou a uzdravující přítomností. Kéž ti stojí nablízku, když vstáváš i uléháš, když odcházíš a vracíš se, když pracuješ. Kéž dopřeje zdar tvému dílu.
Bruno Ferrero – Balzám pro duši, Portál 2018
 
Bůh jediný je dobrý a všechno učinil dobře, své tvorstvo naplňuje požehnáním. Pán vybízí své učedníky, aby žehnali (dobro-řečit; lat. bene-dicere = žehnat). Dobrořeč Bohu za jeho stvoření, za lidi i věci, a vyprošuj pro ně Boží milost. Žehnej!

 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 3. neděle adventní – cyklu C z předchozích let najdete zde.