Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

7. neděle v mezidobí – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 21.2.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1042
Zpět do rubriky
27Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, 28žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. 29Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. 30Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. 31Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. 32Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. 33Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. 34Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. 35Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. 36Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! 37Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. 38Dávejte, a dostanete, míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou se zase naměří vám.“ Lk 6,27-38
 
K tématu
Co má člověk snést
Jedna paní se před komplikovaným zubním zákrokem vydala za knězem s otázkou, jestli si má říci svému zubaři o lokální umrtvení. Kněz jí odpověděl, ať svému lékaři naprosto důvěřuje a ať se podřídí tomu, co jí řekne. Slyšel to jiný kněz a skočil oběma do řeči se slovy: „S tím nemůžu souhlasit. Člověk má snést, co na něj Pán Bůh sesílá!“
Oba duchovní pak opustili faru. Po pár minutách začalo lít jak z konve. Ten první kněz, který radil ženě uposlechnout lékaře, rozevřel svůj deštník a plynule pokračoval v chůzi. Ten druhy, jenž s ním nesouhlasil, neměl ani deštník, ani pláštěnku, běžel tedy za ním a požádal ho, jestli by se nemohl schovat pod jeho deštník. Ten mu ale namítl: „Bratře, musím jen zopakovat, co jste řekl té ženě: „Člověk má snést, co na něho Pán Bůh sesílá!“ A nechal ho stát na dešti.
Andreas Martin (ed.) – Humor v Bibli