Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

8. neděle v mezidobí – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 1.3.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1304
Zpět do rubriky
39Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? 40Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. 41Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? 42Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku‘, a sám nevidíš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. 43Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. 44Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí hrozny. 45Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím (přetéká) srdce.“ (Lk 6,39-45)
 

A tak jako musíme přijmout všechna praktická opatření, která zdravý rozum, věda a společnost nabízejí, tak nesmíme ztratit ze zřetele tuto skutečnost a přijmout duchovní opatření, jimž nás učí samotný Pán: pokoření, sebeobžalobu, modlitbu a pokání. Je to jediný způsob, jak přemoci ducha zla. Takto zvítězil Ježíš.

… je třeba vynaložit nové a trvalé úsilí o svatost pastýřů, jejichž připodobnění Kristu, Dobrému Pastýři, je právo Božího lidu. Stvrzuje se tedy „pevná vůle pokračovat ze všech sil na cestě očišťování, [...] dotazovat se na to, jak ochránit děti, jak se vyhnout oněm katastrofám, jak uzdravovat a integrovat oběti, jak posílit formaci v kněžských seminářích, a snažit se přeměnit napáchané chyby na příležitost k vykořenění této metly nejenom z těla církve, ale i společnosti“. Svatá bázeň Boží nás vede, abychom se my sami obviňovali – jako osoby i jako instituce – a napravovali svá pochybení. Sebeobviňování je počátkem moudrosti a pojí se ke svaté Boží bázni. Učit se obviňovat sebe jako jednotlivce, jako instituci a jako společnost. Vskutku nesmíme upadnout do pasti obviňování druhých, což je alibistický krok, který nás separuje od reality.

Promluva papeže Františka na závěr setkání o ochraně nezletilých, 24. 2. 2019

 

U Boha je smilování, ale i hněv

Zastav se, uvědom si svá selhání a věz, že konec může přijít každou chvíli. Neopakuj si pořád dokola, že Boží slitování je nekonečné, aby sis ospravedlnil vše, co se ti zachce. Nikdo nemáme jistotu o tom, jak a kdy skončí náš život. (…)

„Nenásleduj své choutky a bohatství, aby tě nestrhly vášně tvého srdce“ (Sir 5,2). Všichni máme vášně. Dávej si však pozor, ovládej vášně. Chop se jich, vášně nejsou špatné. Řekněme, že jsou jakýmsi krevním oběhem umožňujícím konat dobro, ale nejsi-li schopen svoje vášně ovládnout, budou vládnout nad tebou. Zastav se.“ (…)

Nebuď tak opovážlivý, nebuď hazardérem, který věří, že to zvládne, a říká si: „Vždycky jsem se z toho dostal, zvládnu to...“ Nikoli. Nyní jsi vyváznul, ale nevíš, co bude... „Neříkej: Velké je Boží slitování, odpustí mi množství hříchů“ (Sir 5,6). Jdu dál a dělám si co chci. - Nemluv tak! To je poslední rada tohoto otce, tohoto dědečka. – „Neotálej, a obrať se k Pánu“, změn svůj život k lepšímu, odstraň ten plevel. Všichni jej máme, odstraňme ho... „Neotálej, a obrať se k Pánu, neodkládej den ze dne. Neboť hněv Páně přijde znenadání a budeš ztracen v čas trestu“(Sir 5,7).

Neodkládat změnu vlastního života znamená denně zpytovat svědomí. Je třeba se dotýkat svých selhání a nezdarů, které všichni máme, abychom se neděsili, ale učili se ovládat svoje vášně.

Konejme si denně malé zpytování svědomí, abychom se obrátili k Pánu, a učiňme předsevzetí: „Zítra se vynasnažím, aby k tomu nedošlo“. Možná to nastane, ale trochu méně, a budeš vládnout sobě a nikoli ovládán svými vášněmi a spoustou věcí, ke kterým dojde. Nikdo totiž nemá jistotu v tom, jak a kdy skončí jeho život. Těch 5 minut denně na konci dne nám bude velkou pomocí, abychom neodkládali  změnu srdce a obrátili se k Pánu. Kéž nás Pán naučí moudrosti, abychom se ubírali touto cestou.

Papež František - Kázání z Domu sv. Marty, 28. 2. 2019