Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

2. neděle postní – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 17.3.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1022
Zpět do rubriky
 28Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. 29Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. 30A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě 31a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. 32Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. 33Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. 34Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. 35Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ 36Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. (Lk 9,28b-36)
 
 
K tématu
Pak vezme Ježíš své učedníky – jen tři ze dvanácti – na vysokou horu. Budou oslněni světlem a uvidí po Ježíšově boku Mojžíše (a za ním Tóru) a Eliáše (a za ním proroky). Ježíš je klíč k pochopení Tóry a proroků. Mojžíš a Eliáš s ním diskutují – jak jinak – o jeho smrti. Bude trvat ještě celá desetiletí, než křesťané tuto zkušenost obléknou do dogmatických definic o vztahu Otce, Syna a Ducha svatého. Zde nejsou žádné definice, jen oslepující světlo. Ale v tomto zážitku světla je už celá pravda o tom, že Ježíš je víc než jen „dobrý Mistr“ a potulný kazatel, že Bůh svítí skrze něho a s ním a v něm.
A po tomto velkém zážitku se Petr opět projeví trapně: Vybudujeme si tady tři stánky a zůstaneme tu, i s Mojžíšem a Eliášem! Už nechceme zpátky do všedního, nudného, zaprášeného světa stínů a tmy, chceme se trvale ubytovat ve světle! Ale Ježíš ukazuje cestu dolů, do světa v jeho mnohoznačnosti. Právě ty tři, které pozval do světelného oblaku na výšinách, vezme s sebou do temného ponížení v zahradě Getsemanské, do chvil bolesti a opuštěnosti. I v našem životě je tomu tak: máme být vděčni za okamžiky světla a prožitky Boží blízkosti, ale nesmíme se v nich zabydlet. Přicházejí a odcházejí.
Anselm Grün, Tomáš Halík – Svět bez Boha, Nakladatelství Lidové noviny 2017
 
 
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 2. neděle postní – cyklu C z předchozích let najdete zde.