Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

3. neděle postní – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 23.3.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1002
Zpět do rubriky
1V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat. 2Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? 3Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. 4Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? 5Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ 6Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. 7Proto řekl vinaři: ‚Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?‘ 8On mu však odpověděl: ‚Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, 9snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.‘“ Lk 13,1-9
 
 
K tématu
 
Dvě dramatické události
Jak jsme právě slyšeli, Ježíš se zmiňuje o dvou aktuálních událostech: brutálním zásahu římské policie v chrámu (srov. Lk 13,1) a tragédii, při níž spadla věž v Siloe a zahynulo osmnáct osob (Lk 13,4). Lidé si tyto události vykládají jako Boží trest za hříchy obětí oněch neštěstí. Jelikož považují sami sebe za spravedlivé, domnívají se, že jsou před podobnými nehodami v bezpečí, neboť ve svém životě nespatřují nic, v čem by se měli obrátit. Ale Ježíš poukazuje na to, že takový postoj je iluzí: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám: když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete.“ A vyzývá nás, aby nás uvažování o tom, co se stalo, vedlo k hlubšímu prožívání našeho obrácení, neboť zavře-li se člověk před Pánem a nevydá-li se po stezce obrácení, ubírá se směrem ke smrti, ke smrti duše. Během postní doby Bůh každého z nás zve, abychom změnili kurz svého života a začali smýšlet a žít podle evangelia, napravili něco ve svém způsobu modlitby, jednání, práce a vztahů ke druhým. Ježíš nám neadresuje tuto výzvu se samoúčelnou přísností, nýbrž právě proto, že mu leží na srdci naše dobro, naše štěstí, naše spása. Z naší strany mu musíme odpovídat upřímným vnitřním nasazením a prosit ho, aby nám dal pochopit, v čem nejvíce potřebujeme obrácení.
Závěr evangelního úryvku se znovu vrací k tématu milosrdenství a ukazuje, jak člověk nezbytně a naléhavě potřebuje navrátit se k bohu a obnovit svůj život podle něho. Ježíš vypráví podobenství z běžného života své doby – o fíkovníku na vinici. Tento fíkovník je neplodný, nenese ovoce. Rozhovor, který se začne odvíjet mezi pánem a vinařem, odhaluje na straně jedné milosrdenství trpělivého Boha, který nechává člověku, každému z nás, čas na obrácení, a na straně druhé nám dává pochopit, že je nezbytné pustit se do vnitřní i vnější změny života okamžitě, abychom nepromeškali příležitosti, které nám Boží milosrdenství nabízí k tomu, abychom překonali svou duchovní lenost a svou synovskou láskou odpověděli na Boží lásku.
Benedikt XVI. – Benediktovo evangelium, homilie 7. března 2010
 
 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 3. neděle postní – cyklu C z předchozích let najdete zde