Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

3. neděle velikonoční – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 4.5.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1025
Zpět do rubriky
1Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: 2Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. 3Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. 4Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. 5Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: „Nemáme.“ 6On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. 7Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen nalehko – a skočil do moře. 8Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. 9Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb. 10Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ 11Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. 12Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. 13Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. 14To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání. 15Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ 16Podruhé se ho zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano; Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“ 17Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mé?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce! 18Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ 19To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“ (Jan 21,1-19)
 
K tématu
Nechme se přetvářet Ježíšovým pohledem
Zmrtvýchvstalý Ježíš připraví jídlo svým učedníkům a po jídle zapřede intenzivní rozhovor s Petrem. Od tohoto obrazu z evangelia odvíjel papež František svoji promluvu a svěřil se, jak jej v modlitbě napadlo představit si pohled, kterým Ježíš spočinul na Petrovi. V evangeliu jsou tři takovéto pohledy v odlišných situacích: při Petrově vyvolení, v jeho lítosti a při pověření pastýřskou službou.
 
Na začátku Janova evangelia, když jde Ondřej za svým bratrem Petrem a říká mu „Našli jsme Mesiáše!“, je tento pohled plný nadšení. Ježíš pohlédl na Petra a řekl mu: „Ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kéfas, ta znamená skála“. To je první pohled, pohled poslání. Tento první pohled je povoláním, prvním oznámením Petrova poslání. A jaký byl účinek tohoto pohledu v Petrově duši? Nadšení. Byl to počátek cesty s Pánem. (…)
Petr třikrát zapřel Ježíše a ztratil všechno. Ztratil Jeho lásku, a když zkřížil svůj pohled s tím Pánovým, rozplakal se. Lukášovo evangelium o Petrovi říká, že „se hořce rozplakal“ (Lk 22,62). Nadšení následovat Ježíše se změnilo v pláč, protože zhřešil, zapřel Ježíše. Pánův pohled změnil Petrovo srdce ještě více než ten první. První změnil jeho jméno a povolání. Tento druhý pohled mění Petrovo srdce a touto změnou je konverze lásky.
Potom následuje pohled při setkání po Ježíšově Zmrtvýchvstání. Víme, že Ježíš se s Petrem setkal, jak stojí v evangeliu, ale nevíme, co si řekli. Pohled z dnešního evangelia je třetí. Potvrzuje Petrovo poslání a žádá také potvrzení Petrovy lásky. Třikrát Pán žádá Petra, aby vyjádřil svoji lásku a pověřuje ho, aby pásl Jeho ovce. Když se Pán táže po třetí, Petr se zarmoutí, skoro se rozpláče. Zarmoutil se, protože se jej Pán potřetí zeptal: „Miluješ mne?“ a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji!“. Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce!“. – To je třetí pohled, pohled poslání. První je pohled vyvolení, kdy Petr nadšeně následuje Ježíše. Druhý je pohled lítosti ve chvíli onoho těžkého hříchu, kdy zapřel Ježíše. Třetí je pohled, který posílá: „Pas mé beránky! Pas moje ovce! Pas moje ovce!“
Zde to však nekončí, Ježíš jde dál a říká Petrovi: „To všechno budeš konat z lásky, ale co potom? Budeš korunován králem?“. Nikoli. Ježíš předpovídá Petrovi, že jej bude také následovat cestou kříže.
Také my můžeme přemýšlet o tom, jakým pohledem se na mne Ježíš dívá dnes? Jak na mne hledí Ježíš? Povoláním? Odpuštěním? Posláním? Na cestě, kterou šel On, jsme všichni Pánem viděni. Neustále na nás hledí s láskou. Žádá od nás něco, odpouští nám něco a pověřuje nás určitým posláním. Nyní Ježíš přichází na oltář. Každý z nás ať si v duchu říká: „Pane, Ty jsi zde, mezi námi. Pohleď na mne a řekni mi, co mám dělat. Jak mám oplakat svoje chyby, svoje hříchy. S jakou odvahou se mám ubírat po cestě, kterou jsi Ty prošel jako první“.
Papež František - Kázání z Domu sv. Marty - 22. 5. 2015
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 3. neděle velikonoční – cyklu C z předchozích let najdete zde.