Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Slavnost Seslání Ducha Svatého – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 9.6.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 929
Zpět do rubriky
19Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ 20Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. 21Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ 22Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! 23Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20,19-23)
 
K tématu
 
Harmonie uvnitřčlověka. Učedníci potřebovali změnit nitro, srdce. Jejich příběh nám říká, že nestačí uvidět Zmrtvýchvstalého, není-li přijat v srdci. Je k ničemu vědět, že Vzkříšenýžije, pokud nežijeme jako Vzkříšení. A Duch působí, že Ježíšžije a ožívá v nás, resuscituje nás zevnitř. Proto Ježíš na setkání se svými opakuje: „Pokoj vám!“ (Jan 20,19.21) a dává jim Ducha. Pokoj nespočívá v uspořádání vnějších problémů– Bůh těm svým neodnímá soužení a pronásledování– nýbrž v přijetí Ducha svatého. V tom spočívá pokoj, který je dán apoštolům, neosvobozuje od problémů, nýbrž vprostřed problémů, a je nabízen každému z nás. Je to pokoj, který se podobá neustále klidné hlubině moře, které je na povrchu zmítáno vlnami. Je to harmonie tak hluboká, že může proměnit  v blahoslavenství dokonce i perzekuci. Jak často však zůstáváme na povrchu! Namísto hledání Ducha se pokoušíme zůstat na hladině s myšlenkou, že všechno bude lepší, až přejde ona nesnáz, až mi dotyčný zmizí z očí a situace se zlepší. To však znamená zůstat na povrchu,  a jakmile přejde jeden problém, přijde druhý a nepokoj se vrací. Klid nezískáme vytvořením odstupu od toho, kdo není téhož mínění jako my, a neupokojí nás ani vyřešení momentálních nesnází. Zlomem je Ježíšův pokoj, harmonie Ducha.
V uspěchanosti, kterou nám ukládá dnešní doba, je harmonie marginalizována. Jsme strháváni tisícerými směry a hrozí nám, že vybuchneme, podněcováni neustálou nervozitou, která působí, že reagujeme špatně na cokoliv. Hledá se rychléřešení, jedna pilulka za druhou, aby se mohlo jít dál, jedna emoce za druhou, abychom měli pocit, že žijeme. Především však potřebujeme Ducha. On vnáší do uspěchanosti řád. On je pokojem v neklidu, důvěrou v malomyslnosti, radostí v zármutku, mladostí ve stáří, odvahou ve zkoušce. On v životních bouřích spouští kotvu naděje. Duch – jak dnes říká svatý Pavel – nám brání podlehnout strachu, protože nám umožňuje vnímat, že jsme milovanými dětmi (srov. Řím 8,15). Je Těšitelem, který nám předává Boží něhu. Bez Ducha svatého je křesťanskýživot rozcupovaný, zbavený lásky, která všechno sjednocuje. Bez Ducha zůstává Ježíš postavou minulosti, s Duchem je živou Osobou dneška; bez Ducha je Písmo mrtvou literou, s Duchem je Slovem života. Křesťanství bez Ducha je moralismus bez radosti, s Duchem je život.
Duch svatý nepřináší harmonii pouze dovnitř, nýbrž také ven, mezi lidi. Vytváří církev, skládá odlišné části do jediné sladěné stavby. Dobře to vysvětluje svatý Pavel, který v souvislosti s církvíčasto mluví o odlišnostech: „rozmanité dary, rozličné služby a různé síly“ (1 Kor 12,4-6). Jsme odlišní  v rozmanitosti kvalit a darů. Duch je rozděluje s fantazií, bez pěchování, bez homologací. A na základě těchto odlišností vytváří jednotu. Počíná si tak již od stvoření, protože je specialistou na proměnu chaosu v kosmos, na tvorbu harmonie. On je specialista na vytváření růzností a bohatství. On je tvůrcem této odlišností a současně tím, kdo je slaďuje, dává jim harmonii a jednotu.
(…) Duchu svatý, harmonie Boží, Ty, který proměňuješ strach v důvěru a uzavřenost v dar, přijď k nám. Daruj nám radost vzkříšení, trvalou radost srdce. Duchu svatý, naše harmonie, Ty, který z nás činíš jedno tělo, uděl svůj pokoj církvi a světu. Duchu svatý, učiň z nás tvůrce svornosti, rozsévače dobra a apoštoly naděje.
 Homilie papeže Františka při liturgii Seslání Ducha svatého 9. června 2019
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace Slavnosti Seslání Ducha Svatého – cyklu C z předchozích let najdete zde.