Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

17. neděle v mezidobí – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 27.7.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 867
Zpět do rubriky
1Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan učil své učedníky.“ 2Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. 3Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. 4A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“ 5Řekl jim dále: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: ‚Příteli, půjč mi tři chleby. 6Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.‘ 7On však by mu zevnitř odpověděl: ‚Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.‘ 8Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. 9Proto vám říkám: Proste, a dostanete, hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. 10Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. 11Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? 12Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? 13Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lk 11,1-13)
 
K tématu
Jako ukázkový spotřebitel se může ztrhat, aby dostal náhražku kontemplace, svou zvědavost ukojí, ale zvídavost po vědění v sobě ubíjí a vlastně hledá rozptýlení z úzkostného pocitu, že život nemá žádný smysl.
Ono se vlastně nic naučeného neudrží, když nás to nevede k lásce, kvůli níž se dá umřít. Vytuší to dospívající, který objeví smysl poezie v tu chvíli, kdy se zamiluje nebo si uvědomí svoji vlastní smrtelnost. (…)
Je marné všechno, co se obejde bez vztahu k něčemu, za co by člověk cedil krev. Je zhoubné všechno, čemu nám nedává smysl dávat svůj život.
Fabrice Hadjadj – Když je všechno na cestě ke zkáze
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 17. neděle v mezidobí – cyklu C z předchozích let najdete zde.