Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

2. neděle adventní – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 8.12.2019
Autor:
Přečtení: 449
Zpět do rubriky

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

(Bratři!) Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději. Bůh, (zdroj) vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá, abyste v souladu stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Tak budete moci svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás - k oslavě Boží. Tím chci totiž říci: Kristus se stal služebníkem židů, aby se prokázalo, že Bůh je věrný, aby tím byla stvrzena zaslíbení daná praotcům; ale také proto, aby pohané oslavovali Boha, že jim prokázal milosrdenství, jak je psáno: "Proto tě budu velebit mezi pohany, tvému jménu budu zpívat chválu." Řím 15,4-9

Migranti jako paradigma naší doby

(…) Migranti „nám připomínají jedno základní hledisko víry, totiž skutečnost, že jsme ‘cizinci a přistěhovalci na této zemi’“ (Žid11,13).
Mladí migranti prožívají odloučení od svého rodného prostředí a často také kulturní a náboženské vykořenění. Rozdělení postihuje také komunity v místě původu, které ztrácejí nejsilnější a nejčinorodější členy, a rovněž rodiny, zejména když emigruje jeden nebo oba rodiče a děti nechají v zemi původu. Pro mladé lidi z těchto rozbitých rodin hraje církev důležitou roli jako jejich kontaktní místo. Migranti ale také zažívají setkání mezi lidmi a kulturami: pro komunity a společnosti, do kterých přicházejí, jsou příležitostí k obohacení a k celistvému lidskému rozvoji všech. Iniciativy v oblasti přijímání migrantů, které jsou navázány na církev, mají z tohoto hlediska důležitou úlohu a mohou společenství ochotná k přijetí migrantů naplnit novým životem.
„Díky různému původu synodních otců bylo téma migrace na synodě osvětleno z mnoha perspektiv, zejména z pohledu výchozích i cílových zemí. Nadto zaznělo také naléhavé volání církví, jejichž členové jsou nuceni k útěku před válkou nebo pronásledováním a spatřují v této násilné migraci hrozbu pro svou existenci. Právě skutečnost, že církev v sobě pojímá všechny tyto různé perspektivy, ji staví do situace, že v tématu migrace má pro společnost prorockou úlohu.“ Prosím zejména mladé lidi o to, aby nesedli na lep těm, kdo se pokoušejí je štvát proti mladým migrantům tím, že je líčí jako nebezpečné osoby, které jako by neměly stejnou nezcizitelnou důstojnost, která náleží každému člověku.
papež František – Christus vivit 91, 93-94, KNA 2019

 

Jak se cítí nově přistěhovaní lidé v naší farnosti, v našem společenství? Jsou přijímáni? Všimne si jich někdo? Promluví s nimi? Nabídne pomoc?