Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

3. neděle adventní – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 15.12.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 699
Zpět do rubriky
Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: "Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou." Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: "Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou (přece) v královských palácích. Proč jste tedy vyšli? Vidět proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: 'Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.' Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on." (Mt 11,2-11)
 
K tématu
Rozlišování, „ačkoli zahrnuje rozum a prozíravost, současně je přesahuje, protože tu jde o vhled do tajemství jedinečného a neopakovatelného plánu, který má Bůh pro každého člověka. (…) Jde tu o smysl mého života před Otcem, který mě zná a miluje mě. Jde tu o pravý smysl mé existence, kterou nikdo nezná lépe než on.“
Do tohoto rámce je třeba zasadit výchovu svědomí, která umožňuje, aby duchovní rozlišování nabývalo na hloubce a rostlo ve věrnosti Bohu: „Formace svědomí je cesta na celý život. Učíme se v něm mít stejné smýšlení jako Ježíš Kristus, osvojujeme si kritéria jeho rozhodování a záměry jeho jednání (srov. Flp 2,5).“
Do této výchovy patří nechat se proměňovat Kristem a zároveň „zpytováním svědomí ověřovaný návyk zběhlosti v dobru. Zpytování svědomí je úkon, ve kterém se nejedná jen o zkoumání hříchů, ale také o poznávání Boží činnosti v naší každodenní zkušenosti, v historických a kulturních událostech, v nichž jsme zapojeni, a ve svědectví mnoha mužů a žen, kteří nás předešli nebo nás doprovázejí svou moudrostí. To vše napomáhá tomu, abychom rostli v ctnosti moudrosti a abychom utvářeli celkový směr života skrze konkrétní rozhodnutí, v pokojném vědomí svých darů a svých omezení.“
papež František – Christus vivit 280-282, KNA 2019
 
Připomenu si dobré věci, které jsem v průběhu dne prožil. Děkuji za všechny dary a tyto okamžiky si vychutnám. Když se učím objevovat malé denní radosti, prohlubuje to moji vděčnost Bohu.
 
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 3. neděle adventní – cyklu A z předchozích let najdete zde.