Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

5. neděle v mezidobí – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 8.2.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 641
Zpět do rubriky
Ježíš řekl svým učedníkům: 13 „Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 14Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. 15 A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. 16Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ (Mt 5,13-16)
 
 
K tématu
 
Škodlivý a ideologický je také omyl těch, kdo hledí podezíravě na společenskou angažovanost druhých, protože ji považují za něco povrchního, světského, sekularizovaného, imanentistického, komunistického, populistického. Nebo ji zase relativizují s tím, že jiné věci jsou důležitější, nebo že jediné, na čem záleží, je jedna zvláštní oblast nebo téma etiky, kterou oni hájí.(…)
Něco podobného naznačuje Starý zákon, když říká: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi“ (Ex 22,20). „S cizincem, který bude s vámi přebývat, musíte jednat jako s jedním z vás. Budeš ho milovat jako sebe samého, neboť i vy jste byli cizinci v egyptské zemi“ (Lv 19,34). Nejedná se tedy o výmysl papeže nebo o nějaký chvilkový výstřelek. Také my jsme v současných okolnostech povoláni k tomu, abychom žili na cestě duchovního osvícení, kterou nám ukazuje prorok Izaiáš, když se ptá, co se Bohu líbí: „Lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu ubožáky bez přístřeší; když vidíš nahého, obléci ho a od vlastní krve se neodvracet? Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora“ (Iz 58,7-8).
Možná si myslíme, že Boha oslavujeme jenom kultem a modlitbou nebo výlučným zachováváním některých etických norem – je pravda, že vztah k Bohu je na prvním místě –,
a přitom zapomínáme, že kritériem hodnocení našeho života je především to, co jsme udělali pro druhé. Modlitba je cenná, pokud živí každodenní dávání se z lásky. Náš kult se líbí Bohu, když v něm předkládáme úmysly žít s velkodušností a když dovolíme, že Boží dar v něm přijímaný se projeví ve službě bratřím.
Papež František – Gaudete et exsultate, 101, 103, 104
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 5. neděle v mezidobí – cyklus A z předchozích let najdete zde.