Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

7. neděle v mezidobí – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 23.2.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 621
Zpět do rubriky
Ježíš řekl svým učedníkům: 38„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ 39Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; 40a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; 41a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. 42Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. 43Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního‘ a měj v nenávisti svého nepřítele. 44Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. 45Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. 46Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? 47 jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? 48Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,38-48)
 
 
K tématu
 
Všechny věřící křesťany, vybavené v každém povolání a stavu tolika a tak velikými prostředky spásy, volá Pán – každého jeho vlastní cestou – k dokonalé svatosti, jako je dokonalý sám Otec.
Věroučná konstituce Lumen gentium, 11
 
Mnohdy jsme v pokušení myslet si, že svatost je vyhrazena jen těm, kdo mají možnost vzdálit se běžným zaměstnáním, aby mohli věnovat hodně času modlitbě. Ale tak to není. Všichni jsme povoláni k tomu, abychom byli svatí tím, že budeme žít v lásce a že každý budeme vydávat svědectví v každodenním zaměstnání tam, kde se nacházíme. Žiješ zasvěceným životem? Buď svatá nebo svatý tím, že budeš žít své darování se radostně. Žiješ v manželství? Buď svatá nebo svatý tím, že miluješ a pečuješ o svého manžela nebo manželku tak, jako to Kristus činí s církví. Chodíš do zaměstnání? Buď svatá nebo svatý poctivou a pečlivou prací ve službě bratřím a sestrám. Jsi otec nebo matka, babička nebo dědeček? Buď svatá nebo svatý tím, že trpělivě učíš děti následovat Ježíše. Jsi ve vedoucí pozici? Buď svatý tím, že bojuješ za obecné dobro a nehledáš své osobní výhody.
Papež František – Katecheze při generální audienci 19. listopadu 2014
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 7. neděle v mezidobí – cyklus A z předchozích let najdete zde.