Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

6. neděle velikonoční – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 16.5.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 529
Zpět do rubriky
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky. (Zase) k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (Jan 14,15-21)
 
 
K tématu
 
Bůh se dává člověku zdarma
… redukovali Zákon, dogma na ideologii: „musí se to a ono“,  z předpisů udělali náboženství a odňali svobodu Duchu [svatému]. A následovali je rigidní lidé, kteří nebyli ve svojí kůži a neznali evangelní radost. Dokonalost v následování Ježíše spočívala podle nich v rigiditě: „to se musí, tamto se musí...“ Takoví lidé - učitelé - „manipulovali“ svědomím věřících, kteří se buď stali rigidními anebo odešli.
Proto často opakuji, že rigidita není dobrý duch, neboť zpochybňuje, že Vykoupení je zdarma, Kristovo vzkříšení je zdarma. Je to stará záležitost, která se opakovaně táhne dějinami církve. (...)
Kde je rigidnost, tam není Duch svatý, protože Duch svatý je svoboda. Takoví lidé tedy  chtěli odejmout svobodu Božímu Duchu, odstranit z Vykoupení dimenzi daru. Říkali: „Abys byl ospravedlněn, musíš jednat tak a tak...“ - Ospravedlnění je zdarma. Smrt a vzkříšení Krista je nezištný dar. Neplatí se, nelze koupit, je to dar! A tihle jej nechtěli.
(...) Duch evangelní svobody vede k radosti. Vztah k Bohu, vztah k Ježíši nespočívá v tom, že já udělám to, a Ty mi dáš tamto. Takovýto vztah je obchodnický. To ne. Vztah je nezištný, darovaný jako vztah Ježíše k apoštolům: „Vy jste moji přátelé“ (Jan 15,14). „už vás nenazývám služebníky“, „ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás“ (v. 15n). Toto je nezištnost.
Prosme Pána, aby nám pomáhal rozlišovat plody evangelní nezištnosti od plodů neevangelní rigidnosti, a osvobodil nás od každého matoucího neklidu těch, kteří podrobují víru a život z víry kazuistickým předpisům, které nemají smysl. Mám na mysli takové předpisy, které jsou nesmyslné, nikoli Desatero přikázání. Kéž nás Pán zbaví rigidity, která odnímá svobodu.“
Papež František  – Kázání z Domu sv. Marty 15. 5. 2020
 
Bylo by omylem, neřku-li kacířstvím, kdyby někdo chtěl vést dělicí čáru mezi zbožností a cvičištěm, zbožností a obchodem, zbožností a domácností. Samozřejmě nemůže tu jít o ryze rozjímavou, řeholní zbožnost, ale neexistuje jen zbožnost rozjímavá, řeholní, která je vlastním povoláním. Je tolik zbožností, kolik je povolání. Tvoří jednotu s každým povoláním. Copak nebyl Josef zbožný jako tesař prací svých rukou? Copak nebyla Anna a Marta, nebyla snad Monika a četné jiné ženy zbožné svědomitým plněním povinností ve své domácnosti, Šebestián a Mauricius ve vojsku, Helena, Ludvík a Eduard na vladařském trůnu? Samota je jistě dobrá pro dokonalost, ale mnozí ji zde ztratili. Ruch veřejného života na první pohled neprospívá náboženskému životu, ale, mnozí zde svou zbožnost pěstovali a dovedli ji k plodnému rozvoji. Nezáleží proto na tom, kde jsme. Všude můžeme a máme se snažit o dokonalost.
Sv. František Saleský
 
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 6. neděle velikonoční – cyklus A z předchozích let najdete zdea zde.