Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

24. neděle v mezidobí – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 13.9.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 410
Zpět do rubriky

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ 22Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát. 23Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. 24A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. 25Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal ho prodat i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. 26Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‚Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.‘ 27A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. 28Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: ‚Zaplať, co jsi dlužen!‘ 29Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.‘ 30On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. 31Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a pověděli to všechno svému pánovi. 32Tu si ho pán zavolal a řekl mu: ‚Ničemný služebníku! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. 33Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?‘ 34A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. 35Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“ (Mt 18,21-35)

 
K tématu
Petr chtěl svému bratru odpustit sedmkrát. Pán však řekl: „sedmdesátkrát sedmkrát“. Petr chtěl jako člověk vytyčit hranice, ale Pán nezná pro božskou dobrotu a lásku k člověku žádné hranice. My ve svých slovech a skutcích stále hřešíme. Bůh to dobře vidí, ale hledí stranou, aby nás dovedl k pokání. Dveře jeho slitování jsou otevřeny a nezavírá je před nikým, kdo činí pokání.
Eliše Arménský
„Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ Těmito slovy jsi, člověče, sám sobě určil míru a způsob odpuštění, poněvadž si přeješ, aby ti Pán odpustil tolik, kolik jsi odpustil svému spoluslužebníku. Odpusť proto svému viníku všechno, nechceš-li, abys zůstal svému Pánu něco dlužen za své vlastní viny. Kdo proto takto prosí a neodpouští, ten svou modlitbou sám proti sobě vznáší obžalobu. Proto nechceš-li se bát trestu, měj v srdci svém vždy připraveno odpuštění.
Sv. Petr Chryzolog
Pavel Strachota – Hlasy Otců 
 
Bůh Otec, který nám nejdokonaleji odpouští naše viny a usmiřuje se s námi vždycky jako první, před námi neskrývá, že cena jeho odpuštění a smíření s lidmi byla nesmírně vysoká, byla jí smrt jeho Syna Ježíše Krista.
Odpuštění a smíření je vždycky plodem harmonické spolupráce člověka s Boží milostí.
Józef Augustyn – O ublížení, odpuštění a zpovědi
 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 24. neděle v mezidobí – cyklus A z předchozích let najdete zde a zde.