Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 10.10.2013, 4. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Genesis, kapitola 10

1 Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové. 2 Synové Jefetovi: Gomer a Magóg a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras. 3 Synové Gomerovi: Aškenaz a Rífat a Togarma. 4 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Dódanci. 5 Z nich vzešly ostrovní pronárody v různých zemích, pronárody různého jazyka a různých čeledí.

6 Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan. 7 Synové Kúšovi: Seba a Chavíla, Sabta a Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán. 8 Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem. 9 Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem; proto se říká: Jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem. 10 Počátkem jeho království byl Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru. 11 Z této země vyšel do Asýrie a vystavěl Ninive – i Rechobót-ír a Kelach 12 a Resen mezi Ninivem a Kelachem – to je to veliké město. 13 Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany 14 i Patrúsany a Kaslúchany – z nich vyšli Pelištejci – a Kaftórce. 15 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta, 16 Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce 17 i Chivejce, Arkejce a Síňana, 18 Arváďana a Semárce a Chamáťana. Potom se čeledi kenaanské rozptýlily. 19 Pomezí kenaanské se táhlo od Sidónu směrem přes Gerar až ke Gáze, směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Sebójím až k Leše. 20 To jsou synové Chámovi v různých zemích, pronárody různých čeledí a jazyků.

21 Také Šémovi, praotci všech Heberovců, staršímu bratrovi Jefeta, se narodili synové. 22 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram. 23 Synové Aramovi: Ús a Chúl, Geter a Maš. 24 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 25 Heberovi se narodili dva synové: jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla země rozčleněna; a jméno jeho bratra bylo Joktán. 26 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha, 27 Hadórama a Úzala a Diklu, 28 Óbala a Abímaela a Šebu, 29 Ofíra a Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi. 30 Jejich sídliště bylo od Méši směrem k Sefáru, hoře na východě. 31 To jsou synové Šémovi různých čeledí a různých jazyků, různé pronárody v různých zemích. 32 To jsou čeledi synů Noeho podle jejich rodopisu v různých pronárodech; z nich pak po potopě vzešly všechny pronárody na zemi.

Genesis, kapitola 11

1 Celá země byla jednotná v řeči i v činech. 2 Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. 3 Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. 4 Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“

5 I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. 6 Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. 7 Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ 8 I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. 9 Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

10 Toto je rodopis Šémův: Když bylo Šémovi sto let, zplodil Arpakšáda, druhého roku po potopě. 11 Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a dcery.

12 Arpakšád pak žil třicet pět let a zplodil Šelacha. 13 Po zplození Šelacha žil Arpakšád čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.

14 Šelach pak žil třicet let a zplodil Hebera. 15 Po zplození Hebera žil Šelach čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.

16 Ve věku třiceti čtyř let zplodil Heber Pelega. 17 Po zplození Pelega žil Heber čtyři sta třicet let a zplodil syny a dcery.

18 Ve věku třiceti let zplodil Peleg Reúa. 19 Po zplození Reúa žil Peleg dvě stě devět let a zplodil syny a dcery.

20 Ve věku třiceti dvou let zplodil Reú Serúga. 21 Po zplození Serúga žil Reú dvě stě sedm let a zplodil syny a dcery.

22 Ve věku třiceti let zplodil Serúg Náchora. 23 Po zplození Náchora žil Serúg dvě stě let a zplodil syny a dcery.

24 Ve věku dvaceti devíti let zplodil Náchor Teracha. 25 Po zplození Teracha žil Náchor sto devatenáct let a zplodil syny a dcery.

26 Ve věku sedmdesáti let zplodil Terach Abrama, Náchora a Hárana. 27 Toto je rodopis Terachův: Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran zplodil Lota. 28 Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi, v Kaldejském Uru. 29 Abram a Náchor si vzali ženy: žena Abramova se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky. 30 Sáraj však byla neplodná, neměla dítě.

31 I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam. 32 Dnů Terachových bylo dvě stě pět let, když v Cháranu umřel.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti