Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 9.10.2014, 290. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 5

1 Pro předního zpěváka ke hře na flétnu. Žalm Davidův.

2 Hospodine, přej sluchu mým slovům,

měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl.

3 Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám,

můj Králi, můj Bože,

vždyť se modlím k tobě!

4 Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána,

ráno ti připravím oběť a budu čekat.

5 Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli,

zlý nemůže být u tebe hostem,

6 tobě nesmějí na oči potřeštěnci,

nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnosti,

7 do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví.

Kdo prolévá krev a jedná lstivě,

toho má Hospodin v ohavnosti.

8 Já však pro tvé hojné milosrdenství

smím přicházet do tvého domu,

smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.

9 Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď

navzdory těm, kdo proti mně sočí,

svou cestu přede mnou učiň přímou.

10 Vždyť na jejich ústa není spolehnutí,

jejich nitro je zdroj zhouby,

jejich hrdlo je hrob otevřený,

na jazyku samé úlisnosti.

11 Odhal jejich vinu, Bože,

ať doplatí na své plány,

zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti,

vždyť vzdorují tobě!

12 Ať se zaradují všichni,

kdo se k tobě utíkají;

věčně budou plesat,

když je budeš chránit,

jásotem tě budou oslavovat ti,

kdo milují tvé jméno.

13 Spravedlivému, Hospodine, žehnáš,

jako pavézou ho obklopuješ přízní.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti