Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 11.10.2014, 292. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 7

1 Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi.

2 Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám,

zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají,

3 aby mě jako lev nerozsápal ten, který odvléká,

a kdo by vytrhl, není.

4 Hospodine, Bože můj, jestliže jsem něco spáchal,

jestliže lpí bezpráví na mých dlaních,

5 jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj,

nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka,

6 ať nepřítel stíhá moji duši,

chytí a zašlape do země můj život,

ať uvede v prach mou slávu.

7 Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu,

proti zuřivosti protivníků mých se zvedni,

bděle při mně stůj na soudu, k němuž jsi dal příkaz.

8 Pospolitost národů až kolem tebe stane,

k soudu nad nimi se navrať na výšinu.

9 Sám Hospodin povede při s lidmi.

Dopomoz mi, Hospodine, k právu,

podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti.

10 Kéž je konec zlobě svévolníků.

Dej, ať spravedlivý stojí pevně,

Bože spravedlivý, jenž zkoumáš srdce a ledví!

11 Štítem je mi Bůh,

on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce.

12 Bůh je spravedlivý soudce;

každý den má Bůh proč vzplanout hněvem.

13 Což si znovu člověk nebrousí svůj meč?

Napíná svůj luk a míří,

14 smrtonosnou zbraň si chystá,

šípy ohnivé si připravuje.

15 Počíná-li ničemnosti,

zplodí trápení a zrodí křivdy.

16 Kope jámu, vyhloubí ji,

spadne však do pasti, kterou chystá.

17 To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí,

jeho násilnictví na lebku mu padne.

18 Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý,

budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti