Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 11.10.2014, 292. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 7

1 Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi.

2 Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám,

zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají,

3 aby mě jako lev nerozsápal ten, který odvléká,

a kdo by vytrhl, není.

4 Hospodine, Bože můj, jestliže jsem něco spáchal,

jestliže lpí bezpráví na mých dlaních,

5 jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj,

nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka,

6 ať nepřítel stíhá moji duši,

chytí a zašlape do země můj život,

ať uvede v prach mou slávu.

7 Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu,

proti zuřivosti protivníků mých se zvedni,

bděle při mně stůj na soudu, k němuž jsi dal příkaz.

8 Pospolitost národů až kolem tebe stane,

k soudu nad nimi se navrať na výšinu.

9 Sám Hospodin povede při s lidmi.

Dopomoz mi, Hospodine, k právu,

podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti.

10 Kéž je konec zlobě svévolníků.

Dej, ať spravedlivý stojí pevně,

Bože spravedlivý, jenž zkoumáš srdce a ledví!

11 Štítem je mi Bůh,

on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce.

12 Bůh je spravedlivý soudce;

každý den má Bůh proč vzplanout hněvem.

13 Což si znovu člověk nebrousí svůj meč?

Napíná svůj luk a míří,

14 smrtonosnou zbraň si chystá,

šípy ohnivé si připravuje.

15 Počíná-li ničemnosti,

zplodí trápení a zrodí křivdy.

16 Kope jámu, vyhloubí ji,

spadne však do pasti, kterou chystá.

17 To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí,

jeho násilnictví na lebku mu padne.

18 Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý,

budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti