Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 15.10.2014, 295. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 10

1 Hospodine, proč jen stojíš v dáli,

v dobách soužení se skrýváš?

2 Ponížený je pro zpupnost svévolníka v jednom ohni.

Ať se zapletou v těch piklech, které vymýšlejí!

3 Když svévolník chválí, pak jen pro své choutky,

když chamtivec dobrořečí, znevažuje Hospodina.

4 Svévolník ve zpupném hněvu říká: „Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není.“

Odtud všechny jeho pikle.

5 Úspěšné jsou jeho cesty v každé době,

vysoko jsou od něho tvé soudy,

soptí proti všem svým protivníkům.

6 Říkává si v srdci: „Mnou nic neotřese.

Z pokolení do pokolení mě nepotká nic zlého.“

7 V ústech má jen samou kletbu, lest a útisk,

na jazyku trápení a ničemnosti.

8 Na nádvořích číhá na čekané, v skrýších vraždí nevinného,

9 Číhá v úkrytu jak v houští lev,

číhá na poníženého, aby se ho zmocnil,

zmocnil se ho, do sítě ho vtáhl.

10 Plíží se a krčí

a bezbranní upadají do jeho spárů.

11 Říkává si v srdci: „Bůh vše zapomíná,

skryl svou tvář, nikdy nic neuvidí.“

12 Povstaň, Hospodine Bože, pozvedni svou ruku,

nezapomeň na ponižované!

13 Smí svévolník znevažovat Boha,

říkat si v srdci: „Ty nic nevypátráš“?

14 Ty však vidíš trápení a hoře.

Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou.

Bezbranný se spoléhá na tebe,

sirotkovi poskytuješ pomoc.

15 Přeraz paži svévolníka, paži zlého.

Jeho svévoli vypátráš, nic ti neunikne.

16 Hospodin je Králem navěky a navždy,

pronárody zmizí z jeho země.

17 Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine,

jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho,

18 zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému;

člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti