Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 16.10.2014, 296. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 11

1 Pro předního zpěváka, Davidův.

Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi říkáte:

„Jen si lítej, ptáče, po té vaší hoře!

2 Hle, jak svévolníci luk už napínají,

šípy na tětivu kladou,

aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce.

3 Když se všechno od základů hroutí,

co dokáže spravedlivý?“

4 Hospodin je ve svém svatém chrámu,

Hospodin má trůn svůj na nebesích.

Jeho oči hledí,

jeho pohled zkoumá lidské syny.

5 Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka;

toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí.

6 Sešle na svévolníky déšť žhavého uhlí a hořící síry,

jejich údělem se stane žhoucí vichr.

7 Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé;

jeho tvář pohlíží na přímého.

Žalmy, kapitola 12

1 Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunného nástroje, žalm Davidův.

2 Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec,

berou za své věrní mezi lidmi.

3 Jeden druhého svou řečí šálí,

mluví úlisnými rty a obojakým srdcem.

4 Kéž Hospodin zcela vymýtí ty úlisné rty,

jazyk, co se velikášsky chvástá,

5 ty, kdo říkají: „Náš jazyk převahu nám zaručuje,

máme přece ústa. Kdo je naším Pánem?“

6 „Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků

teď povstanu,“ praví Hospodin,

„daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí.“

7 Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí,

stříbro přetavené do kadlubu v zemi,

sedmkráte protříbené.

8 Ty je, Hospodine, budeš střežit,

navěky nás budeš chránit před tím pokolením;

9 kolem obcházejí svévolníci

a vzmáhá se mezi lidmi neurvalost.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti