Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 16.10.2014, 296. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 11

1 Pro předního zpěváka, Davidův.

Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi říkáte:

„Jen si lítej, ptáče, po té vaší hoře!

2 Hle, jak svévolníci luk už napínají,

šípy na tětivu kladou,

aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce.

3 Když se všechno od základů hroutí,

co dokáže spravedlivý?“

4 Hospodin je ve svém svatém chrámu,

Hospodin má trůn svůj na nebesích.

Jeho oči hledí,

jeho pohled zkoumá lidské syny.

5 Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka;

toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí.

6 Sešle na svévolníky déšť žhavého uhlí a hořící síry,

jejich údělem se stane žhoucí vichr.

7 Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé;

jeho tvář pohlíží na přímého.

Žalmy, kapitola 12

1 Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunného nástroje, žalm Davidův.

2 Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec,

berou za své věrní mezi lidmi.

3 Jeden druhého svou řečí šálí,

mluví úlisnými rty a obojakým srdcem.

4 Kéž Hospodin zcela vymýtí ty úlisné rty,

jazyk, co se velikášsky chvástá,

5 ty, kdo říkají: „Náš jazyk převahu nám zaručuje,

máme přece ústa. Kdo je naším Pánem?“

6 „Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků

teď povstanu,“ praví Hospodin,

„daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí.“

7 Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí,

stříbro přetavené do kadlubu v zemi,

sedmkráte protříbené.

8 Ty je, Hospodine, budeš střežit,

navěky nás budeš chránit před tím pokolením;

9 kolem obcházejí svévolníci

a vzmáhá se mezi lidmi neurvalost.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti