Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 16.10.2014, 296. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 11

1 Pro předního zpěváka, Davidův.

Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi říkáte:

„Jen si lítej, ptáče, po té vaší hoře!

2 Hle, jak svévolníci luk už napínají,

šípy na tětivu kladou,

aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce.

3 Když se všechno od základů hroutí,

co dokáže spravedlivý?“

4 Hospodin je ve svém svatém chrámu,

Hospodin má trůn svůj na nebesích.

Jeho oči hledí,

jeho pohled zkoumá lidské syny.

5 Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka;

toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí.

6 Sešle na svévolníky déšť žhavého uhlí a hořící síry,

jejich údělem se stane žhoucí vichr.

7 Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé;

jeho tvář pohlíží na přímého.

Žalmy, kapitola 12

1 Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunného nástroje, žalm Davidův.

2 Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec,

berou za své věrní mezi lidmi.

3 Jeden druhého svou řečí šálí,

mluví úlisnými rty a obojakým srdcem.

4 Kéž Hospodin zcela vymýtí ty úlisné rty,

jazyk, co se velikášsky chvástá,

5 ty, kdo říkají: „Náš jazyk převahu nám zaručuje,

máme přece ústa. Kdo je naším Pánem?“

6 „Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků

teď povstanu,“ praví Hospodin,

„daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí.“

7 Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí,

stříbro přetavené do kadlubu v zemi,

sedmkráte protříbené.

8 Ty je, Hospodine, budeš střežit,

navěky nás budeš chránit před tím pokolením;

9 kolem obcházejí svévolníci

a vzmáhá se mezi lidmi neurvalost.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti