Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 17.10.2014, 297. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 13

1 Pro předního zpěváka, žalm Davidův.

2 Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš?

Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?

3 Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady,

strastmi se den ze dne v srdci soužit?

Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mně vyvyšovat?

4 Shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi!

Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti,

5 ať nepřítel neřekne: „Zdolal jsem ho!“

Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se.

6 Já v tvé milosrdenství však doufám,

moje srdce jásá nad tvou spásou.

Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.

Žalmy, kapitola 14

1 Pro předního zpěváka, Davidův.

Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není.“

Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou,

nikdo nic dobrého neudělá.

2 Hospodin na lidi pohlíží z nebe,

chce vidět, má-li kdo rozum,

dotazuje-li se po Boží vůli.

3 Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho,

nikdo nic dobrého neudělá,

naprosto nikdo.

4 Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti,

kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba,

ti, kdo Hospodina nevzývají,

5 že se jednou třást budou strachem?

S pokolením spravedlivého je Bůh.

6 Radu poníženého ostouzíte,

ale Hospodin je jeho útočiště.

7 Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása!

Až Hospodin změní úděl svého lidu,

bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti