Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 18.10.2014, 298. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 15

1 Žalm Davidův.

Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu,

kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?

2 Ten, kdo žije bezúhonně,

ten, kdo jedná spravedlivě,

ten, kdo ze srdce zastává pravdu,

3 nemá pomlouvačný jazyk,

druhému nedělá nic zlého,

na svého druha nekydá hanu,

4 pohrdá tím, kdo je hoden zavržení,

váží si těch, kdo se bojí Hospodina,

nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě,

5 nepůjčuje na lichvářský úrok,

nedá se podplatit proti nevinnému.

Ten, kdo takto jedná,

nikdy se nezhroutí.

Žalmy, kapitola 16

1 Pamětní zápis; Davidův.

Ochraňuj mě, Bože,

utíkám se k tobě!

2 Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“

3 Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím,

těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno:

4 „Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy.

Ani trochu krve v úlitbu jim nedám,

jejich jméno nepřejde mi přes rty.“

5 Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich;

můj los držíš pevně, Hospodine.

6 Měřicí provazce mi padly v kraji blaha,

moje dědictví je velkolepé!

7 Dobrořečím Hospodinu, on mi radí,

i v noci mě moje ledví napomíná.

8 Hospodina stále před oči si stavím,

je mi po pravici, nic mnou neotřese.

9 Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá,

v bezpečí přebývá i mé tělo,

10 neboť v moci podsvětí mě neponecháš,

nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě.

11 Stezku života mi dáváš poznat;

vrcholem radosti je být s tebou,

ve tvé pravici je neskonalé blaho.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti