Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 18.10.2014, 298. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 15

1 Žalm Davidův.

Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu,

kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?

2 Ten, kdo žije bezúhonně,

ten, kdo jedná spravedlivě,

ten, kdo ze srdce zastává pravdu,

3 nemá pomlouvačný jazyk,

druhému nedělá nic zlého,

na svého druha nekydá hanu,

4 pohrdá tím, kdo je hoden zavržení,

váží si těch, kdo se bojí Hospodina,

nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě,

5 nepůjčuje na lichvářský úrok,

nedá se podplatit proti nevinnému.

Ten, kdo takto jedná,

nikdy se nezhroutí.

Žalmy, kapitola 16

1 Pamětní zápis; Davidův.

Ochraňuj mě, Bože,

utíkám se k tobě!

2 Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“

3 Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím,

těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno:

4 „Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy.

Ani trochu krve v úlitbu jim nedám,

jejich jméno nepřejde mi přes rty.“

5 Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich;

můj los držíš pevně, Hospodine.

6 Měřicí provazce mi padly v kraji blaha,

moje dědictví je velkolepé!

7 Dobrořečím Hospodinu, on mi radí,

i v noci mě moje ledví napomíná.

8 Hospodina stále před oči si stavím,

je mi po pravici, nic mnou neotřese.

9 Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá,

v bezpečí přebývá i mé tělo,

10 neboť v moci podsvětí mě neponecháš,

nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě.

11 Stezku života mi dáváš poznat;

vrcholem radosti je být s tebou,

ve tvé pravici je neskonalé blaho.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti