Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 20.10.2014, 299. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 17

1 Modlitba; Davidova.

Hospodine, slyš při spravedlivou,

věnuj pozornost mému bědování,

dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů.

2 Ty sám vynes nade mnou rozsudek;

tvoje oči vidí, kde je právo.

3Zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci,

tříbil jsi mě, nic ti neuniklo,

ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty.

4 Pokud jde o lidské činy,

slovu tvých rtů věren vyvaroval jsem se stezek rozvratníka.

5 Drž mé kroky ve svých stopách,

aby moje nohy neuklouzly.

6 K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože,

nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám.

7 Ukaž divy svého milosrdenství,

spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.

8 Ochraňuj mě jako zřítelnici oka,

skryj mě ve stínu svých křídel

9 před svévolníky, kteří zahubit mě chtějí,

úhlavními nepřáteli, když mě obkličují.

10 Tukem obrostlo jim srdce,

jejich ústa mluví zpupně.

11 Kruhem svírají mě při každičkém kroku,

slídí zrakem, jak mě dostat k zemi.

12 Můj nepřítel podobá se lvu, jenž lační po kořisti,

je jak lvíče, které číhá vskrytu.

13 Povstaň, Hospodine, předejdi jej, sraz ho!

Kéž mi dá tvůj meč vyváznout z moci svévolníka

14 a tvá ruka, Hospodine, z moci lidí,

lidí věku tohoto,

jejichž podílem je pouze život.

Ty jim ze svých zásob plníš břicho,

sytí se i synové

a zbytek nechávají nemluvňatům.

15 Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář,

až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti