Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 20.10.2014, 299. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 17

1 Modlitba; Davidova.

Hospodine, slyš při spravedlivou,

věnuj pozornost mému bědování,

dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů.

2 Ty sám vynes nade mnou rozsudek;

tvoje oči vidí, kde je právo.

3Zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci,

tříbil jsi mě, nic ti neuniklo,

ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty.

4 Pokud jde o lidské činy,

slovu tvých rtů věren vyvaroval jsem se stezek rozvratníka.

5 Drž mé kroky ve svých stopách,

aby moje nohy neuklouzly.

6 K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože,

nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám.

7 Ukaž divy svého milosrdenství,

spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.

8 Ochraňuj mě jako zřítelnici oka,

skryj mě ve stínu svých křídel

9 před svévolníky, kteří zahubit mě chtějí,

úhlavními nepřáteli, když mě obkličují.

10 Tukem obrostlo jim srdce,

jejich ústa mluví zpupně.

11 Kruhem svírají mě při každičkém kroku,

slídí zrakem, jak mě dostat k zemi.

12 Můj nepřítel podobá se lvu, jenž lační po kořisti,

je jak lvíče, které číhá vskrytu.

13 Povstaň, Hospodine, předejdi jej, sraz ho!

Kéž mi dá tvůj meč vyváznout z moci svévolníka

14 a tvá ruka, Hospodine, z moci lidí,

lidí věku tohoto,

jejichž podílem je pouze život.

Ty jim ze svých zásob plníš břicho,

sytí se i synové

a zbytek nechávají nemluvňatům.

15 Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář,

až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti