Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 23.10.2014, 302. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 20

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví,

kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova!

3 Kéž ti sešle pomoc ze svatyně,

kéž tě podepírá ze Sijónu!

4 Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary,

kéž tvou oběť zápalnou rád přijme.

5 Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží,

kéž splní každý tvůj záměr!

6 Budeme plesat nad tvým vítězstvím,

vztyčíme praporce ve jménu svého Boha.

Kéž splní Hospodin všechna tvá přání!

7 Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství,

on mu odpoví ze svého svatého nebe

bohatýrskými činy své vítězné pravice.

8 Jedni se honosí vozy, jiní koňmi,

ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha.

9 Oni klesali, až padli,

my jsme povstali a přetrváme.

10 „Hospodine, pomoz!“

Král ať nám odpoví v den, kdy budem volat.

Žalmy, kapitola 21

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Hospodine, král se raduje z tvé moci,

nad tvým vítězstvím vděčně jásá.

3 Splnil jsi mu touhu jeho srdce,

prosbě jeho rtů jsi neodepřel.

4 Vyšels mu vstříc štědrým požehnáním,

na hlavu mu kladeš korunu z ryzího zlata.

5 O život tě prosil; daroval jsi mu jej

do nejdelších časů, navěky a navždy.

6 Dík tvému vítězství je velká jeho sláva,

obestřel jsi ho velebnou důstojností.

7 Učinils ho navždy požehnáním,

oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti.

8 Vždyť král doufá v Hospodina;

pro milosrdenství Nejvyššího jím nic neotřese.

9 Tvá ruka si najde všechny nepřátele,

tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí.

10 Rozpálíš je jako pec

v čas, kdy se objevíš, Hospodine.

Ve svém hněvu je Bůh pohltí,

pozře je oheň.

11 Vyhubíš ze země jejich plod

a jejich potomstvo mezi lidmi.

12 Ačkoli ti chystali zlý konec

a vymýšleli pikle, nepořídí.

13 Položíš je na lopatky,

napneš proti nim tětivy svých luků.

14 Pozvedni se, Hospodine, ve své moci!

Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti